Информация за здраве Compact Samsung ST45

Page: 92 from 142

background image

BG-2

Информация за здраве 

и безопасност

Съдържание

        Предупреждения   

Не използвайте камерата близо до запалими или 

експлозивни газове и течности
Не използвайте камерата близо до горива, горивни 

материали или възпламеними химикали. Не 

съхранявайте и не внасяйте запалими течности, 

газове или експлозивни материали там, където 

държите камерата или принадлежностите й.

Дръжте камерата далеч от малки деца и домашни 

любимци
Дръжте камерата и всичките й принадлежности извън 

обсега на малки деца и животни. Ако някоя част бъде 

погълната, може да причини задавяне или сериозно 

нараняване. Преместването на части и аксесоари 

също може да представлява физическа опасност.

Предотвратете увреждане на зрението на обектите
Не използвайте светкавицата отблизо (по-малко от 

1м/3 фута) при хора или жиовтни. Ако използвате 

светкавицата прекалено близо до очите на обекта, 

може да причините временно или постоянно 

увреждане на очите му.

Информация за здраве и 

безопасност  ……………… 2
Подредба на елементите  

на камерата ………………… 4
Настройване на камерата … 5

Разопаковане  ………………… 5
Поставяне на батерията и 

картата с памет  ……………… 6
Зареждане на батерията  …… 7
Опции за избор  ……………… 7

Заснемане на снимки или 

видеоклипове  …………… 8
Пускане на файлове  …… 9
Прехвърляне на файлове на 

компютър (за Windows) ……10
Спецификации  …………… 11

1

8

7

14
12
31

19
53

94
87