Slovenina Compact Samsung ST45

Page: 67 from 142

background image

SK-7

Slovenčina

V režime snímania stlačte [

].

Navigačnými tlačidlami sa pohybujte v 

možnostiach a ponukách.

Back

EV

Move

Pre pohyb vľavo a vpravo stlačte [

 ▪

] alebo [ ].

Pre pohyb hore a dole stlačte [

 ▪

] alebo [ ].

Stlačením [

] potvrdíte zvýraznenú možnosť 

alebo ponuku.

Stlačením [

 ▪

] sa vrátite k predchádzajúcej 

ponuke.

Voľba možností

Nabíjanie batérie

Kontrolka

Červená: 

 

nabíjanie

Zelená: 

 

plne nabité

Pred použitím fotoaparátu zabezpečte nabitie 

batérie.