Slovenina Compact Samsung ST45

Page: 63 from 142

background image

SK-3

Slovenčina

Pri pripájaní káblov či napájačov a práci s kartou či 

• 

batériou konajte opatrne. Použitie sily na zástrčky, 

použitie nevhodných káblov a nesprávna inštalácia 

batérie či karty vedie k poškodeniu zásuviek, 

prístroja a príslušenstva. 
Nevkladajte cudzie predmety do žiadneho z otvorov 

• 

či zásuviek fotoaparátu. Tieto poškodenia nie sú 

kryté zárukou.

Chráňte pred poškodením batérie, nabíjačku a 

pamäťové karty

Nevystavujte batérie ani pamäťové karty nízkym 

• 

ani vysokým teplotám (pod 0 °C alebo nad 40 °C). 

Extrémne teploty znižujú kapacitu batérií a môžu 

spôsobiť nefunkčnosť pamäťových kariet.
Pamäťové karty chráňte pred stykom s kvapalinami, 

• 

špinou a cudzími predmetmi a látkami. Ak dôjde 

k ich znečisteniu, očistite kartu pred vložením do 

fotoaparátu mäkkou handričkou. 

S batériami a nabíjačkou zaobchádzajte správne

Používajte iba batérie a nabíjačky schválené 

• 

spoločnosťou Samsung. Nekompatibilné batérie a 

nabíjačky môžu spôsobiť zranenia alebo poškodiť 

fotoaparát.
Batérie ani fotoaparát nestavajte do blízkosti či 

• 

dovnútra zdrojov tepla, ako sú mikrovlnné či iné rúry 

a ohrievače. Batérie môžu pri zahriatí vybuchnúť.

        Pozor   

Fotoaparát noste opatrne a dávajte naň pozor

Fotoaparát nenamáčajte a nenechajte zvlhnúť 

• 

– kvapaliny môžu spôsobiť vážne poškodenie. 

Nedotýkajte sa prístroja mokrými rukami. Poškodenie 

prístroja kvapalinou vedie k strate záruky.
Neukladajte fotoaparát do miest prašných, vlhkých, 

• 

znečistených alebo nedostatočne vetraných, hrozí 

poškodenie pohyblivých dielov alebo vnútorných 

súčastí.