Informcie ohadom Compact Samsung ST45

Page: 62 from 142

background image

SK-2

Informácie ohľadom 

bezpečnosti a ochrany zdravia

Obsah

        Varovania   

Nepoužívajte fotoaparát v blízkosti horľavých alebo 

výbušných plynov či kvapalín
Nepoužívajte fotoaparát v blízkosti palív, horľavín 

ani chemikálií. Neukladajte ani neprenášajte horľavé 

kvapaliny, plyny či výbušniny v rovnakom priestore s 

fotoaparátom a jeho príslušenstvom.

Prístroj udržujte mimo dosahu malých detí a zvierat
Fotoaparát a všetko príslušenstvo udržujte mimo dosahu 

malých detí a zvierat. Môže dôjsť k zraneniu alebo 

vdýchnutiu malých častí. Pohyblivé diely a príslušenstvo 

môžu znamenať fyzické ohrozenie.

Chráňte zrak objektu
Nepoužívajte blesk v blízkosti (menej než 1m) ľudí či 

zvierat. Použitie blesku v blízkosti očí vami snímaného 

objektu môže spôsobiť jeho dočasné alebo trvalé 

poškodenie zraku.

Informácie ohľadom 

bezpečnosti a ochrany 

zdravia  ……………………… 2
Usporiadanie fotoaparátu … 4
Uvedenie do prevádzky  … 5

Rozbalenie ……………………… 5
Vloženie batérie a pamäťovej 

karty  …………………………… 6
Nabíjanie batérie  ……………… 7
Voľba možností ………………… 7

Vytvorenie snímok či videa … 8
Prehrávanie súborov ……… 9
Prenos súborov do PC  

(vo Windows)  ………………10
Technické údaje …………… 11

1
8

7

14
12
31
19
53

94
87