Polski Compact Samsung ST45

Page: 43 from 142

background image

PL-3

Polski

Należy zachować ostrożność podczas podłączania 

• 

kabli lub zasilaczy oraz instalowania akumulatorów 

i kart pamięci. Podłączenie na siłę, niepoprawne 

podłączanie kabli lub niepoprawna instalacja 

akumulatorów i kart pamięci może spowodować 

uszkodzenie portów, złączy i akcesoriów. 
Nie należy wkładać ciał obcych do żadnej z komór, 

• 

gniazd lub punktów dostępu aparatu. Gwarancja 

może nie obejmować tego typu uszkodzeń.

Należy chronić akumulatory, ładowarki i karty 

pamięci przed uszkodzeniem. 

Należy unikać narażania akumulatorów i kart 

• 

pamięci na działanie bardzo niskich lub bardzo 

wysokich temperatur (poniżej 0°C lub powyżej 

40°C). Skrajne temperatury mogą zmniejszyć 

pojemność akumulatorów i spowodować awarię kart 

pamięci.
Karty pamięci należy chronić przed kontaktem z 

• 

płynami, brudem lub substancjami obcymi. Jeśli 

karta pamięci ulegnie zabrudzeniu, przed włożeniem 

do aparatu należy ją wyczyścić miękką szmatką.

Ostrożność podczas używania i pozbywania się 

akumulatorów i ładowarek.

Należy używać tylko akumulatorów i ładowarek 

• 

zatwierdzonych przez firmę Samsung. 

Nieodpowiednie akumulatory i ładowarki mogą 

spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenia 

aparatu.
Nie wolno umieszczać akumulatorów ani aparatów 

• 

w lub na urządzeniu grzewczym, takim jak kuchenka 

mikrofalowa, piec lub grzejnik. W razie przegrzania 

akumulatory mogą wybuchnąć.

        Przestrogi   

Z aparatem należy obchodzić się ostrożnie i 

rozważnie.

Należy unikać zamoczenia aparatu — ciecze mogą 

• 

powodować poważnie uszkodzenia. Nie należy 

dotykać aparatu mokrymi rękami. Uszkodzenie 

aparatu spowodowane przez wodę może unieważnić 

gwarancję producenta.
Należy unikać używania lub przechowywania 

• 

aparatu w zakurzonych, brudnych, wilgotnych lub 

słabo wentylowanych miejscach w celu uniknięcia 

uszkodzenia ruchomych części i elementów 

wewnętrznych.