Srpski Compact Samsung ST45

Page: 117 from 142

background image

SR-7

Srpski

Indikatorska lampica

Crveno: 

 

punjenje je u toku

Zeleno: 

 

punjenje je završeno

Izbor opcija

Zamena baterije

U režimu Snimanje, pritisnite

 [

].

Upotrebite dugme za navigaciju da biste se 

kretali kroz opcije ili meni.

Back

EV

Move

Da biste se pomerili ulevo ili udesno, pritisnite 

 ▪

 

[ ] ili [ ].

Da biste se pomerali nagore ili nadole, pritisnite 

 ▪

 

[

] ili [ ].

Pritisnite

 [ ] da biste potvrdili označenu opciju 

ili meni.

Pritisnite

 ▪

 [

] ponovo da biste se vratili na 

prethodni meni.

Obavezno napunite bateriju pre upotrebe 

fotoaparata.