нформаця щодо безпечного використання Wireless audio dock Samsung Wireless Audio-Dock E670

Страница: 72 из 103

background image

3

UKR

інформація щодо безпечного використання

ПОПеРеДЖення СТОСОВнО БезПеКИ еКСПЛУАТАціЇ

ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ЗНІМАЙТЕ КРИШКУ (АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ).

ПРОДУКТ НЕ МІСТИТЬ ДЕТАЛЕЙ, ЩО ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ КОРИСТУВАЧЕМ. ЯКЩО ПОТРІБНО ПРОВЕСТИ ТЕХНІЧНЕ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЗВЕРНІТЬСЯ ДО КВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ.

УВАГА

РИзИК УРАЖення еЛеКТРИЧнИМ 

СТРУМОМ

не ВіДКРИВАТИ

Цей символ указує на те, що внутрішні 
деталі пристрою перебувають під 
високою напругою. Це може стати 
причиною ураження електричним 
струмом або отримання травм.
Цей символ указує на те, що інструкція з 
експлуатації містить важливі вказівки 
стосовно роботи продукту.

ПОПеРеДЖення : Щоб зменшити ризик займання чи ураження електричним струмом, уникайте потрапляння 

продукту під дощ або використання його в середовищі з високим рівнем вологості.

УВАГА : ЩОБ ЗАПОБІГТИ УРАЖЕННЮ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО ШИРОКИЙ КОНТАКТ 

ШТЕПСЕЛЯ ПОВНІСТЮ ВСТАВЛЕНО У ВІДПОВІДНИЙ ОТВІР РОЗЕТКИ.
• Продукт необхідно підключати до розетки змінного струму з належним захисним заземленням.
•  Щоб від’єднати продукт від джерела живлення, вийміть штепсель із розетки. Мережний штепсель завжди має 

бути готовий до використання.

УВАГА 
• Уникайте потрапляння на пристрій крапель або бризок. Не розміщуйте на пристрої предмети з водою, наприклад вази.
•  Щоб повністю вимкнути цей пристрій, витягніть штепсель із настінної розетки. Штепсель має бути легкодоступним за 

будь-яких умов.