ааулытарды жою Wireless audio dock Samsung Wireless Audio-Dock E670

Страница: 66 из 103

background image

31

k

A

z

  АҚА
УЛЫҚТ

АР

ДЫ
 Ж

ОЮ

Қызмет көрсету орталығына хабарласпас бұрын, мыналарды тексеріңіз:

Белгі

Тексеру

Жөндеу

Құрал қосылмайды.

• Қуат сымы розеткаға 

қосылған ба?

• Қуат штепселін розеткаға 

қосыңыз.

Түйме басылған кезде 

функция жүзеге аспайды

• Wireless Audio with Dock 

жүйесіне немесе 

қашықтан басқару 

құралына статикалық ток 

әсер еткен бе?

• Қуат штепселін ажыратып, 

қайтадан қосып көріңіз.

Дыбыс шықпайды.

•  Құрал құрылғыға дұрыс 

жалғанған ба?

•  Дыбысты өшіру функциясы 

қосулы емес пе?

•  Дыбыс ең төменгі 

деңгейге қосылмаған ба?

• Дұрыс байланыстырыңыз.
•  Функциядан бас тарту 

үшін Mute (дыбысты 

өшіру) түймесін басыңыз.

• Дыбыс деңгейін реттеңіз.

Қашықтан басқару құралы 

жұмыс істемейді.

•  Батареялардың заряды 

бітті ме?

•  Қашықтан басқару құралы 

мен негізгі құрылғы 

арасындағы қашықтық 

тым алшақ емес пе?

•  Жаңа батареяларға 

ауыстырыңыз.

•  Негізгі құрылғыға 

жақынырақ 

пайдаланыңыз.

Wi-Fi желі қосылымы сәтсіз 

орындалды.

•   Wi-Fi 

маршрутизаторыңыз 

Wi-Fi куәліктендірілген 

екенін тексеріңіз.

•   Желілік қосылым сымсыз 

(жалпы) деп 

орнатылғанын тексеріңіз.

•   Dual Docking құрылғысы 

сымсыз IP бөлгішіне 

(маршрутизатор) 

қосылғанын тексеріңіз.

Дыбысты бөлісу 

(Теледидармен жұптау) сәтсіз 

аяқталды.

•   

Теледидар үлгісіне 

қолдау көрсетіле ме?

•   

Теледидар 

микробағдарламасының 

нұсқасы соңғы ма?

•   

Байланыста қате орын 

ала ма?

•   

Теледидар үлгісіне 

қолдау көрсетілетінін 

тексеріңіз. (http://www.

samsung.com)

•   

Теледидарды соңғы 

микробағдарламаға 

жаңартыңыз.

•   

Выполните сброс 

настроек устройства. 

Нажмите кнопку WPS/

RESET в режиме TV (ТВ).

•   

Техникалық қолдау 

орталығына хабарласыңыз.

ақаулықтарды жою