ОСЫмША ФУнКцияЛАР Wireless audio dock Samsung Wireless Audio-Dock E670

Страница: 64 из 103

background image

29

kaz

  Ф

Ун

Кция
ЛАР

ҚОСЫмША ФУнКцияЛАР

Play/Pause (Ойнату/кідірту)

Ойнату барысында +# түймесін басыңыз.
•  Файлды ойнатуды уақытша тоқтату үшін +# түймесін басыңыз. 

Таңдалған файлды ойнату үшін +# түймесін қайтадан басыңыз.

  

 

Бұл функция белгілі бір режимде жұмыс істемеуі мүмкін.

Ілгеру/кері өту

Ойнату барысында [,] түймесін басыңыз.
•  Бірнеше файл болғанда, ] түймесі басылса, келесі файл 

таңдалады.

•  Бірнеше файл болғанда, [ түймесі басылса, алдыңғы файл 

таңдалады.

  

 

Бұл функция белгілі бір режимде жұмыс істемеуі мүмкін.

Дыбысты өшіріп тастау

Бұл функция үйге біреу келгенде немесе телефон қоңырауына жауап 
бергенде пайдалы болады.
1. Құрылғының дыбысын өшіру үшін қашықтан басқару құралынан 

MUTE (   ) түймесін басыңыз.

2. Дыбысты қосу үшін қашықтан басқару құралындағы MUTE (   ) 

түймесін (немесе 

VOLUME +/–) қайтадан басыңыз.

BASS (БАС) функциясын пайдалану

Төмен жиілікті дыбысты қалауға сай оңтайландыруға мүмкіндік береді.
Осы құрылғының қашықтан басқару құралындағы 

BASS түймесін 

басыңыз.

•  Түйме басылғанда таңдау төмендегідей өзгереді: 

BASS ON ; OFF

MUTE

VOL

BASS

FUNCTION

POWER

VOL

MUTE

VOL

BASS

FUNCTION

MUTE

VOL

BASS

FUNCTION

POWER

VOL

MUTE

VOL

BASS

FUNCTION

MUTE

VOL

BASS

FUNCTION

MUTE

VOL

BASS

FUNCTION

MUTE

VOL

BASS

FUNCTION

MUTE

VOL

BASS

FUNCTION