функциялар Wireless audio dock Samsung Wireless Audio-Dock E670

Страница: 63 из 103

background image

28

функциялар

неГІзГІ ФУнКцияЛАР

Кіріс режимін пайдалану

Келесі кірістерді таңдауға болады:   ;   ; 

 ;   ;   ;   ; 

AUX (ЖД өшірулі).

Қажетті режимді таңдау үшін қашықтан басқару құралындағы тиісті 
түймені басыңыз немесе мыналардан біреуін таңдау үшін   түймесін 
басыңыз:   ;   ; 

 ;   ;   ;   ; AUX (ЖД өшірулі).

Кіріс режимі

Дисплей

TV режимі

Док станция режимі

BLUETOOTH режимі

USB режимі

AirPlay режимі

AllShare Play режимі

AUX кірісі

ЖД өшірулі

MUTE

VOL

BASS

FUNCTION

MUTE

VOL

BASS

FUNCTION

DOCK

DOCK

DOCK

DOCK

DOCK

DOCK

DOCK

DOCK