AIRPLAY Жне ALLSHARE PLAY РеЖимн ПАЙДАЛАнУ Wireless audio dock Samsung Wireless Audio-Dock E670

Страница: 62 из 103

background image

27

kAz

  ОЙнА

ТУ

AIRPLAY ЖӘне ALLSHARE PLAY РеЖимІн ПАЙДАЛАнУ

 немесе 

 функциясын пайдалану үшін Wireless Audio with Dock және қосылу керек құрылғы 

бір кіру нүктесіне жалғанған болуы керек.
<AirPlay режимі_

>

1. Қалаған музыканы Apple құрылғысының негізгі экранындағы <Music> (музыка

мәзірінде ойнатыңыз.

2. Apple құрылғысының экранында 

 белгішесін басу арқылы «Samsung W_Audio 

E670 XXXXXXX

» құрылғысын таңдаңыз.

•  Музыка Wireless Audio with Dock жүйесінің үндеткіштері арқылы ойнатылады.

Бірдей IP арқылы iTunes және Wireless Audio with Dock жүйесі арасында байланысты сәтті орнатқанда, 

Wireless Audio with Dock жүйесін таңдап, iTunes ішіндегі музыканы AirPlay режимінен басқа режимде 

ойнатқанда, режим автоматты түрде AirPlay режиміне ауыстырылады.

  

 

Құрылғының қашықтан басқару құралының әрекетіне жауап беруіне 3-5 секунд кетеді.

<AllShare Play режимі_

>

1. Galaxy құрылғысының негізгі экранында 

 мәзірін таңдаңыз.

2. AllShare Play ішінде [Audio] (Дыбыс) тармағына өткеннен кейін қалаған 

музыканы таңдаңыз.

3. <Select device> (Құрылғыны таңдау) қалқымалы терезесі пайда болса, 

«Samsung W_Audio E670 XXXXXXX» құрылғысын таңдаңыз. 
•  Музыка Wireless Audio with Dock жүйесінің үндеткіштері арқылы ойнатылады.

  

 

Қолданба функцияларына және құрылғының AudioDock жүйесіне байланысты құрылғы 
басқару функциясын қолдамауы мүмкін.

DOCK

DOCK