ойнату Wireless audio dock Samsung Wireless Audio-Dock E670

Страница: 58 из 103

background image

23

kAz

  ОЙнА

ТУ

ойнату

ТеЛеДиДАР РеЖимІн ПАЙДАЛАнУ (дыбысты бөлісу)

 түймесін басып, 

 режимін таңдап, теледидарды Wireless Audio with Dock 

жүйесіне қосыңыз. (21-бетті қараңыз)
•  Теледидарға қосулы кезде құрылғы теледидар дыбысын ойнатады.
•  Wireless Audio with Dock's жүйесінің Bluetooth кіріс көзін өзгертсеңіз немесе 

өшірсеңіз, теледидар дыбысын қайтадан естисіз.

  

 

Дыбыс деңгейін тек Wireless Audio with Dock жүйесімен басқаруға болады.

SAMSUNG GALAXY ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫнДА ЖӘне АPPLE 

ҚҰРЫЛҒЫСЫнДА ДОК СТАнция РеЖимІн ПАЙДАЛАнУ

 түймесін басып,   режимін таңдап, Samsung Galaxy құрылғысын немесе Apple құрылғысын Dual Dock 

жүйесіне қосыңыз.

 

(13-бетті қараңыз)

<Samsung Galaxy құрылғылары>

Samsung Galaxy сериялы құрылғыңызды Dual Dock жүйесімен пайдалану үшін 
Android Market торабынан Docking Mode қолданбасын жүктеп, құрылғыға 
орнатуыңыз керек. Жүктеу үшін мына қадамдарды орындаңыз:
1.  Samsung Galaxy құрылғысының негізгі экранында Play Store (Android Market) 

белгішесін түртіңіз.

2.  Іздеу жолағын ашу үшін экранда іздеу белгішесін түртіңіз.
3.  Іздеу жолағында [Samsung Wireless Audio Dock] деп теріп, іздеңіз.
4.  Іздеу нәтижелері тізімінде [Samsung Wireless Audio Dock

құрылғысын тауып, түрту арқылы жүктеуді бастаңыз.

5.  [Install] пәрменін түртіңіз.
Музыканы ойнату үшін мына қадамдарды орындаңыз:

1-1

. Бағдарламаны Wireless Audio with Dock жүйесі Bluetooth байланысы 

үшін жалғыз құрылғы кезде іске қоссаңыз, құрылғыда PLAY 
(ОЙНАТУ) пәрменін таңдау Wireless Audio with Dock жүйесімен 
Bluetooth байланысын автоматты түрде ойнатады және құрылғы 
музыканы ойнатады.

1-2

. Егер Bluetooth байланысы үшін бірнеше құрылғы болса, соның 

ішінде, Wireless Audio with Dock,
1)  Бағдарламаны іске қосқанда Wireless Audio with Dock жүйесіне 

қосуға болатын құрылғылар тізімі көрсетіледі.

2)  Wireless Audio with Dock жүйесіне қосылғаннан кейін құрылғылар 

тізімінде таңдау арқылы музыканы ойнатыңыз.

 -

Егер бұрын Wireless Audio with Dock жүйесімен жұпталған 

Bluetooth құрылғысы бар болса, ол тізімде көрінбейді және 

автоматты түрде қосылмайды.

2.  Егер мобильді құрылғыңызға жұптаған Wireless Audio with Dock жүйесін ауыстырсаңыз, жаңасына 

жұптау алдында құрылғыда сақталған қалған параметрлерді жою керек.
• 

 ;

 [

Clear data].

DOCK

DOCK

DOCK

PUSH

AUX IN

WPS/

RESET

ONLY FOR

SERVICE

LAN

USB 5V 500mA

DC 14V 4A

AUX IN

WPS/

RESET

ONLY FOR

SERVICE

LAN

USB 5V 500mA

DC 14V 4A

PUSH