Wireless Audio with Dock жйесн Bluetooth рылысына осу Wireless audio dock Samsung Wireless Audio-Dock E670

Страница: 57 из 103

background image

22

Wireless Audio with Dock жүйесін Bluetooth құрылғысына қосу

Бастамай тұрып Bluetooth құрылғысы Bluetooth үйлесімді стерео гарнитура функциясын қолдайтынын 
тексеріңіз.

DOCK

DOCK

DOCK

Қосу

Сыртқы құрылғы

1. Wireless Audio with Dock жүйесінің жоғарғы панеліндегі   түймесін дисплейде   белгішесі пайда 

болғанша қайта-қайта басыңыз.

Түймені басқан сайын таңдау төмендегідей өзгереді:  

 ;   ; 

 ;   ;   ;   ; AUX (ЖД өшірулі)

Функция дисплейінде таңдалған режим көрсетіледі.

2. Bluetooth құрылғысында Bluetooth мәзірін таңдаңыз.  

(Нұсқауларды Bluetooth құрылғысының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.)

3. Барлық құрылғыларды немесе гарнитураларды тексеріңіз немесе іздеңіз.

•  Сіз құрылғылар тізімін көресіз.

4. Ізделген тізімнен «[Samsung]W_Audio XXXXXX» құрылғысын таңдаңыз.

•  Bluetooth құрылғысы Wireless Audio with Dock жүйесімен жұпталмаса, Bluetooth құрылғысы тапқан 

«[Samsung]W_Audio XXXXXX» құрылғысын жойып, Wireless Audio with Dock жүйесін қайтадан іздеңіз 

де, 2, 3 және 4 қадамдарын қайталаңыз.