BLUETOOTH РЫЛЫЛАРЫнА ОСЫЛУ Wireless audio dock Samsung Wireless Audio-Dock E670

Страница: 56 из 103

background image

21

k

A

z

  Б

АЙЛА

н

ЫС
ТАР

BLUETOOTH ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫнА ҚОСЫЛУ

Бұл бөлімде Wireless Audio with Dock жүйесін Bluetooth үйлесімді теледидарларға және басқа Bluetooth 
құрылғыларына қосу әдісі түсіндірілген.

Wireless Audio with Dock жүйесін Bluetooth үйлесімді 2012 Samsung 

теледидарына қосу (дыбысты бөлісу)

Қосу

DOCK

<Теледидармен жұптау>

Wireless Audio with Dock жүйесінде Bluetooth байланысы арқылы теледидар дыбысын шығару үшін алдымен 

жүйені Bluetooth үйлесімді теледидармен жұптау қажет. Жұптау орнатылғаннан кейін жұптау туралы ақпарат 

жазылып, сақталады және келесі ретте ешбір қосымша Bluetooth байланысы туралы ақпарат пайда болмайды. 

Жұптамастан бұрын, Wireless Audio with Dock жүйесі мен теледидарды бірге жақын қойыңыз. (Құрылғыларды 1 

метр ішінде жұптау ұсынылады.)
1. Samsung теледидарын және Wireless Audio with Dock жүйесін қосыңыз.

•  Теледидарда «Add New Device» (Жаңа құрылғы қосу) мәзірін «On» (Қосу) мәніне орнатыңыз. (Қосымша 

ақпаратты теледидардың пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз) 

Menu (Мәзір) ; System (Жүйе) ; Device Manager (Құрылғы реттеушісі) ; SoundShare Settings (SoundShare 

параметрлері) ; Add New Device (Жаңа құрылғы қосу).

2. Wireless Audio with Dock режимін   деп өзгерткенде, Bluetooth арқылы жұптауды жалғастыру керектігі 

туралы сұрайтын хабар пайда болады. Теледидар экранында <

Yes> (иә) пәрменін таңдаңыз, сонда 

Wireless Audio with Dock жүйесімен жұптау аяқталады.
• 

 көрсеткіші жыпылықтайды және жыпылықтауын тоқтатады.

•  Wireless Audio with Dock жүйесін жұптау аяқталды.

<Теледидармен жұптаудан бас тарту>

Wireless Audio with Dock жүйесін қосылғаннан басқа теледидармен жұптау керек болса, Wireless Audio with Dock 

жүйесінде бар жұптаудан бас тарту керек. Жұптаудан төмендегі жолмен бас тартуға болады.
Құрылғының артқы панеліндегі 

WPS/RESET (WPS/ҚАЛПЫнА КеЛТІРУ) түймесін   ішінде 1 секунд бойы 

бассаңыз, 

 ЖД бір рет жыпылықтайды. Бар жұптаудан бас тартып, жаңа теледидар байланысқа дайын кезде, 

бұл құрылғы теледидармен автоматты түрде жұпталады.

  

 

Егер теледидарды қосу мүмкін емес болса, Bluetooth   режимінде құрылғының артқы панеліндегі WPS/ 

RESET (WPS/ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ) түймесін басқаннан кейін қайта қосылып көріңіз.

 

Теледидармен жұптау (дыбысты бөлісу) функциясын пайдалану үшін теледидар бағдарламалық 

құралын соңғы нұсқаға жаңарту керек.

 

Жаңарту туралы нұсқауларды және тиісті үлгілерді (http://www.samsung.com) веб-торабындағы 

қолдау бетінен қараңыз немесе техникалық қолдау қызметіне хабарласыңыз.