Wireless Audio with Dock жйесн WPS PIN кодын пайдаланып Wireless audio dock Samsung Wireless Audio-Dock E670

Страница: 54 из 103

background image

19

k

A

z

  Б

АЙЛА

н

ЫС
ТАР

Wireless Audio with Dock жүйесін WPS PIN кодын пайдаланып 

қосу

1. Wireless Audio with Dock жүйесінің жоғарғы панеліндегі   түймесін дисплейде 

 немесе 

 белгішесі пайда болғанша қайта-қайта басыңыз.

•  Түймені басқан сайын таңдау төмендегідей өзгереді: 

 ;   ; 

 ;   ;   ;   ; AUX (ЖД өшірулі) 

Көрсеткіш ақ түстен қызыл түске өзгеріп, жыпылықтайды.

2. Артқы панельдегі WPS/RESET (WPS/ҚАЛПЫнА КеЛТІРУ) түймесін қалам ұшымен немесе 

ұқсас затпен 5 секундтан көбірек басып тұрыңыз. Көрсеткіш бір рет ақ түспен 

жыпылықтайды. Көрсеткіш ақ түспен тағы екі рет жыпылықтауын күтіңіз де, 

WPS/RESET 

(WPS/ҚАЛПЫнА КеЛТІРУ) түймесін жіберіңіз.

•  Көрсеткіш қызыл түспен жыпылықтайды, содан кейін құрылғы Network Setting (Желіні 

орнату) режиміне кіргенде жыпылықтауын тоқтатып, қызыл түспен жанады.

3. Wireless Audio with Dock жүйесін желіге қосу үшін Wi-Fi құрылғыңыздың Wi-Fi параметрлері 

тізімінен «Samsung W_Audio E670 XXXXXXX» құрылғысын іздеңіз де, таңдаңыз.
ex) Samsung Galaxy құрылғысы

4. Wi-Fi құрылғысының веб-шолғышын ашыңыз да, интернет шолғыштың мекенжай жолына 

«

http://192.168.1.1»  мекенжайын теріңіз.

5. Samsung Wireless Audio with Dock Status түймесін басыңыз немесе түртіңіз.
6. WPS PIN нөмірі экранның төменгі жағында пайда 

болады. Осы нөмірді жазып алыңыз, содан кейін 

Wireless Audio with Dock жүйесін өшіріңіз де, қосыңыз.

7. Компьютерді немесе интернетке кіре алатын 

құрылғыны пайдаланып кіру нүктесінің (маршрутизатор 

немесе модем) Wi-Fi параметрлерін орнату бетіне 

өтіңіз де, Wi-Fi параметрлерін PIN әдісіне орнатыңыз. 

Нұсқауларды маршрутизатордың немесе модемнің 

пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.

8. Wi-Fi параметрлерін орнату бетіндегі тиісті жолда 

Wireless Audio with Dock жүйесінің WPS PIN нөмірін 

теріңіз.

9. 

 немесе 

режимінде Wireless Audio with Dock жүйесінің артындағы 

WPS/RESET 

(WPS/ҚАЛПЫнА КеЛТІРУ) түймесін қалам ұшымен немесе ұқсас затпен 10 секундтан 

көбірек басып тұрыңыз. Көрсеткіш бір рет, содан кейін екі рет ақ түспен жыпылықтайды. 

Көрсеткіш үш рет жыпылықтағанша күтіңіз де, түймені жіберіңіз.
•  Белгіше қызыл түспен жыпылықтайды.

10. Wireless Audio with Dock жүйесі мен кіру нүктесінің арасындағы қосылым 90 секунд ішінде 

орнатылса, көрсеткіш қызыл түстен ақ түске өзгереді.
•  Wireless Audio with Dock жүйесін қосу аяқталды.

  

 

Wi-Fi Direct функциясын бұл өнім қолдамайды. 

Кейбір жағдайларда тікелей қосылу сәтті болуы мүмкін, бірақ ол бұл өнім қолдайтын 

функция емес.

6