Wireless Audio with Dock жйесн JBC (JukeBox Connect) Wireless audio dock Samsung Wireless Audio-Dock E670

Страница: 53 из 103

background image

18

Wireless Audio with Dock жүйесін JBC (JukeBox Connect) 

қосылымы арқылы қосу

1. Wireless Audio with Dock жүйесінің жоғарғы панеліндегі   түймесін дисплейде 

 немесе 

 белгішесі пайда болғанша қайта-қайта басыңыз.

•  Түймені басқан сайын таңдау төмендегідей өзгереді: 

 ;   ; 

 ;   ;   ;   ; AUX (ЖД өшірулі) 

Көрсеткіш ақ түстен қызыл түске өзгеріп, жыпылықтайды.

2. Артқы панельдегі WPS/RESET (WPS/ҚАЛПЫнА КеЛТІРУ) түймесін қалам ұшымен немесе 

ұқсас затпен 5 секундтан көбірек басып тұрыңыз. Көрсеткіш бір рет ақ түспен 
жыпылықтайды. Көрсеткіш ақ түспен тағы екі рет жыпылықтауын күтіңіз де, 

WPS/RESET 

(WPS/ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ) түймесін жіберіңіз.
•  Көрсеткіш қызыл түспен жыпылықтайды, содан кейін құрылғы Network Setting (Желіні 

орнату) режиміне кіргенде жыпылықтауын тоқтатып, қызыл түспен жанады.

3. Wireless Audio with Dock жүйесін желіге қосу үшін Wi-Fi құрылғыңыздың Wi-Fi параметрлері 

тізімінен «Samsung W_Audio E670 XXXXXXX» құрылғысын іздеңіз де, таңдаңыз.
ex) Samsung Galaxy құрылғысы

4. Wi-Fi құрылғысының веб-шолғышын ашыңыз да, Wireless 

Audio with Dock веб-бетіне кіру үшін интернет шолғыштың 
мекенжай жолына «

http://192.168.1.1» мекенжайын теріңіз.

5. «Service Set ID (SSID)» (Қызметті орнату 

идентификаторы) жолында Wi-Fi құрылғыңыз қосылған 

кіру нүктесі құрылғысын (маршрутизатор немесе модем) 
таңдаңыз. 

6. «WPA Passphrase» (WPA рұқсат сөзі) жолында кіру 

нүктесінің құпия сөзін теріңіз. Егер статикалық IP 
мекенжайын орнату керек болса, кеңейтілген параметрлер 
тармағын таңдаңыз. Қалаған статикалық IP мекенжайын 
толтырыңыз.

7. <Apply> (Қолдану) түймесін басыңыз.  

Wi-Fi құрылғыңызда ескерту пайда болса, ОК түймесін 
басыңыз.

8. Wireless Audio with Dock жүйесі мен таңдалған кіру 

нүктесінің арасында қосылым орнатылғанда, Wireless Audio 
with Dock жүйесіндегі көрсеткіш ақ болып өзгереді.
•  Wireless Audio with Dock жүйесін қосу аяқталды.

Жоғарыдағы сурет — желі қосылымы сәтті орындалып, AirPlay 

немесе DLNA құрылғысын қалыпты түрде іске қосуға болатын 

кездегі дисплейде пайда болатын экран.

5

6

6

7