Wireless Audio with Dock жйесн WPS (PBC) кмегмен осу Wireless audio dock Samsung Wireless Audio-Dock E670

Страница: 52 из 103

background image

17

k

A

z

  Б

АЙЛА

н

ЫС
ТАР

Wireless Audio with Dock жүйесін WPS (PBC) көмегімен қосу

1. Wireless Audio with Dock жүйесінің жоғарғы панеліндегі   

түймесін дисплейде 

 немесе 

 белгішесі пайда 

болғанша қайта-қайта басыңыз.
•  Түймені басқан сайын таңдау төмендегідей өзгереді: 

 ;   ; 

 ;   ;   ;   ; AUX (ЖД өшірулі) 

Көрсеткіш ақ түстен қызыл түске өзгеріп, жыпылықтайды.

2. Артқы панельдегі WPS/RESET (WPS/ҚАЛПЫнА КеЛТІРУ)

түймесін қалам ұшымен немесе ұқсас затпен 1 секундтан 
көбірек басып тұрыңыз. Көрсеткіш бір рет ақ түспен 
жыпылықтайды. Көрсеткіш жыпылықтағаннан кейін түймені 
жіберіңіз.
•  Көрсеткіш қызыл түспен жыпылықтайды.

3. Маршрутизатордағы немесе модемдегі WPS/RESET (WPS/

ҚАЛПЫнА КеЛТІРУ) түймесін 90 секунд ішінде басыңыз.

4. Wireless Audio with Dock жүйесі қосылғаннан кейін 

 немесе 

 көрсеткіші 

жыпылықтайтын қызыл түстен ақ түске өзгереді.
•  Желіге қосылу аяқталды.

DOCK

PUSH

AUX IN

WPS/

RESET

ONLY FOR

SERVICE

LAN

USB 5V 500mA

DC 14V 4A

AUX IN

WPS/

RESET

ONLY FOR

SERVICE

LAN

USB 5V 500mA

DC 14V 4A

PUSH

DOCK

PUSH

AUX IN

WPS/

RESET

ONLY FOR

SERVICE

LAN

USB 5V 500mA

DC 14V 4A

AUX IN

WPS/

RESET

ONLY FOR

SERVICE

LAN

USB 5V 500mA

DC 14V 4A

PUSH