АУДиО РЫЛЫнЫ AUX IN КРСн ПАЙДАЛАнЫП ЖАЛАУ Wireless audio dock Samsung Wireless Audio-Dock E670

Страница: 49 из 103

background image

14

АУДиО ҚҰРЫЛҒЫнЫ AUX IN КІРІСІн ПАЙДАЛАнЫП ЖАЛҒАУ

Бұл бөлімде құрылғыны аудио құрылғыға жалғау әдісі түсіндірілген.
Бұл құрылғы аудио құрылғыны қосуға арналған бір дыбыстық аналогтық ұямен жабдықталған.

AUX IN (КІРІСІ)
1
. Сыртқы құрылғының немесе дыбыстық құрылғының құлақаспап ұясын құрылғының артындағы AUX IN 

(дыбыс) ұясына жалғаңыз.

2. Функция ЖД өшкенше   түймесін қайта-қайта басыңыз.

Ешбір функция ЖД жанбай тұрса, AUX режимі белсенді болады.

  

 

Өнімді жылжыту немесе орнатпас бұрын, қуат көзінің өшірілгенін және қуат сымының 

ажыратылғанын тексеріңіз.

Дыбыс кабелі

Сыртқы құрылғы

DOCK

PUSH

AUX IN

WPS/

RESET

ONLY FOR

SERVICE

LAN

USB 5V 500mA

DC 14V 4A

AUX IN

WPS/

RESET

ONLY FOR

SERVICE

LAN

USB 5V 500mA

DC 14V 4A

PUSH

DOCK

PUSH

AUX IN

WPS/

RESET

ONLY FOR

SERVICE

LAN

USB 5V 500mA

DC 14V 4A

AUX IN

WPS/

RESET

ONLY FOR

SERVICE

LAN

USB 5V 500mA

DC 14V 4A

PUSH

DOCK

PUSH

AUX IN

WPS/

RESET

ONLY FOR

SERVICE

LAN

USB 5V 500mA

DC 14V 4A

AUX IN

WPS/

RESET

ONLY FOR

SERVICE

LAN

USB 5V 500mA

DC 14V 4A

PUSH

AUX IN

Earphones 

jack

Құлақаспап 

ұясы