уатты осу жне дыбыс Wireless audio dock Samsung Wireless Audio-Dock E670

Страница: 45 из 103

background image

10

қуатты қосу және дыбыс 

деңгейін басқару

ҚУАТТЫ ҚОСУ/ӨШІРУ

MUTE

VOL

BASS

FUNCTION

MUTE

VOL

BASS

FUNCTION

DOCK

DOCK

DOCK

DOCK

DOCK

DOCK

DOCK

DOCK

немесе

1. Бұл құрылғыны қосу үшін құрылғы күту режимінде кезде құрылғының жоғарғы панелінде кез келген 

түймені басыңыз.
немесе
Қашықтан басқару құралында 

POWER (ҚУАТ) түймесін басыңыз.

2. Бұл құрылғыны өшіру үшін құрылғының жоғарғы панеліндегі +# түймесін 3 секундтан көп басыңыз.

немесе
Қашықтан басқару құралында 

POWER (ҚУАТ) түймесін қайтадан басыңыз.

ДЫБЫС ДеҢГеЙІн РеТТеУ

Дыбыс деңгейін реттеу үшін +, - түймелерін пайдаланыңыз. Дыбыс деңгейін жоғарылатқанда, функция 

жарық диодты шамдары солдан оңға қарай, ал дыбыс деңгейін төмендеткенде оңнан солға қарай 

жанады. Əлдеқашан ең жоғарғы мәнге орнатылғанда дыбыс деңгейін арттырғанда немесе ең төменгі 

мәнге орнатылғанда дыбыс деңгейін азайтқанда ЖД индикаторы жанып тұра береді.

MUTE

VOL

BASS

FUNCTION

MUTE

VOL

BASS

FUNCTION

DOCK

DOCK

DOCK

DOCK

DOCK

DOCK

DOCK

DOCK

немесе

Жоғарғы панельдің оң жақ бұрышындағы

 +/– түймесін басыңыз.

немесе
Қашықтан басқару құралында 

VOL +/– түймесін басыңыз.

  

 

VOL +/– түймесін басқан кезде дыбыс күшейеді немесе азаяды.

 

Сондай-ақ, дыбыс деңгейін басқару үшін қос док станцияны немесе Bluetooth функциясын 

пайдаланып қосылған құрылғылардың дыбыс деңгейін басқару элементтерін пайдалануға 

болады. Дыбыс деңгейін басқару үшін Bluetooth функциясын пайдаланып қосылған 

құрылғылардың дыбыс деңгейін басқару мүмкіндігі шектеулі болуы мүмкін екенін ексеріңіз.