ашытан басару ралы Wireless audio dock Samsung Wireless Audio-Dock E670

Страница: 44 из 103

background image

9

k

A

z

  ҚАШЫҚТ

А

н

 Б

А

СҚАР

У ҚҰР

А

ЛЫ

MUTE

VOL

BASS

FUNCTION

қашықтан басқару құралы

ҚАШЫҚТАн БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫмен ТАнЫСУ

Қашықтан басқару құралына батареяны салу

1.  Қашықтан басқару құралының 

қақпағы мен корпусының 

арасында тырнағыңызды 

салып, қашықтан басқару 

құралының қақпағын ашыңыз. 

Содан кейін, қақпақты көтеріп, 

толығымен алыңыз.

2. 

3 В литий батареясын орнатыңыз. 

+ электродын жоғары қаратып, 

батареяны бөлікке салыңыз.

3. 

Қашықтан басқару құралының 

қақпағын қашықтан басқару құралына 

тіркеңіз. Жоғарғы жағын бірінші салып, 

қашықтан басқару құралының негізгі 

бөлігіне шақ келу үшін қақпақты 

төмендетіңіз, одан кейін қолмен 

шеттерін басу арқылы қақпақты негізгі 

бөлікке қарай басыңыз.

Қашықтан басқару құралының жұмыс диапазоны

Қашықтан басқару құралын тік сызық бойынша өнімнен 7 метр (23 фут) қашықтықта қолдануға болады. 

Сондай-ақ, көлденең жерде қашықтан басқару құралының сенсорын 30° бұрышта жұмыс істейді.

ҚУАТ ТүЙмеСІ 

Құрылғыны қосады және 

өшіреді.

БАСҚАРУ ТүЙмеСІ

Келесі немесе алдыңғы 

музыка файлын іздеңіз.

VOLUME (ДЫБЫС ДеҢГеЙІ)

Құралдың дыбыс деңгейін 

реттейді.

ОЙнАТУ/КІДІРТУ ТүЙмеСІ

Музыка файлын ойнату 

немесе кідірту.

ФУнКция ТүЙмеСІ

Функция режимін таңдайды.

  

 

Be Қақпақты көтергенде, тырнағыңызды тесікте қысып қалмаңыз.  

Тырнағыңыз зақымдалуы мүмкін.

MUTE (ДЫБЫСТЫ ӨШІРУ) 

ТүЙмеСІ

Осы құрылғының дыбысын 

өшіреді. Дыбысты алдыңғы 

деңгейде қосу үшін қайтадан 

басыңыз.

BASS (БАС) ТүЙмеСІ

Дыбысты қалауыңыз 

бойынша оңтайландырыңыз.