ОЙнАТУ/КДРТУ Wireless audio dock Samsung Wireless Audio-Dock E670

Страница: 43 из 103

background image

8

ОЙнАТУ/КІДІРТУ 

ТүЙмеСІ

Музыка файлын ойнату немесе кідірту.

ФУнКция 

ТүЙмеСІ

Режимде келесідей ауыстырады:  

 ;   ; 

 ;   ;   ;   ; AUX (ЖШД өшірулі)

VOLUME  

(ДЫБЫС 

ДеҢГеЙІн 

ЖОҒАРЫЛАТУ) + 

ТүЙмеСІ

Дыбыс деңгейін реттейді.

ФУнКция 

ДиСПЛеЙІ

Функция түймесімен режимді өзгерткенде таңдалған режим 

функция дисплейінде ақ болып көрсетіледі.
Қуатты қосқанда ЖД жыпылықтап тұрады және құрылғы 

қосылып, ойнатуға дайын кезде жылыпықтауын тоқтатады.

5

ҚОС ДОК 

СТАнция

Samsung Galaxy құрылғысы үшін 5 істікті немесе Apple 

құрылғысы үшін 30 істікті док станцияны қамтамасыз етеді.

6

ЖеРГІЛІКТІ ЖеЛІ 

ТеРминАЛЫ

Желіге жергілікті желі кабелін пайдаланып қосылуға мүмкіндік 

береді.

7

ТҰРАҚТЫ ТОК 14

Осы ұяға құрылғының тұрақты ток адаптерін қосыңыз.

8

WPS/ҚАЛПЫнА 

КеЛТІРУ ТүЙмеСІ

Құрылғыны сымсыз желілерге қосу процедураларында 

пайдаланылады.

9

USB ПОРТЫ

Құрылғыда орналасқан файлдарды ойнату үшін MP3 

ойнатқышы сияқты сыртқы USB жад құрылғысын жалғаңыз.

10

AUX IN (кірісі)

Сыртқы құрылғының аналогтық шығыс ұясына жалғанады.

11

ONLY FOR 

SERVICE (ТеК 

ҚЫзмеТ 

КӨРСеТУ үШІн)

Бұл ұя тек қызмет көрсетуге арналған.

  

 

Құрылғының қуатын қосқан кезде ол дыбыс шығарғанша 4-5 секундтай кідіріс болады.

 

Өнімнің бағдарламалық жасақтамасын USB порты арқылы жаңарту үшін, USB жад 

құрылғысын пайдалану талап етіледі.

  

 

Бұл құрылғы дыбыс шығыс деңгейлері жоғары ұшқыр құрылғыларға қосыла алады. 

Бұл құрылғыны жоғары шығыс деңгейлері бар сыртқы құрылғыларға жалғағанда, ол 

күшейткіштер мен үндеткіштерді қорғау үшін дыбыс шығысын төмендетуі мүмкін.

 

Қуат кабелін розеткадан суырып алған кезде штепсельдік ұшты ұстап тұрыңыз. 

Кабельден тартпаңыз.