пайдалануа дайынды Wireless audio dock Samsung Wireless Audio-Dock E670

Страница: 41 из 103

background image

6

  

 

Құрал-жабдықтардың сыртқы түрі жоғарыдағы суреттерден кішкене өзгеше болуы мүмкін.

ПАЙДАЛАнУШЫ нҰСҚАУЛЫҒЫн ОҚЫмАСТАн БҰРЫн

Пайдаланушы нұсқаулығын оқымастан бұрын келесі терминдерді қарап алыңыз.

Осы нұсқаулықта пайдаланылған белгішелер

Белгіше

Термин

Анықтамасы

ескерту Қызметтің істемейтінін немесе параметрлердің күші жойылуы 

мүмкін екенін білдіреді.

ескертпе Беттегі функцияны іске асыруға көмектесетін кеңестер мен 

нұсқауларды білдіреді.

Қауіпсіздік нұсқаулары мен ақаулықтарды жою

1)  Осы өнімді пайдаланбай тұрып қауіпсіздік нұсқауларымен танысыңыз. (3-бетті қараңыз)
2)  Қиындықтар туындаған жағдайда «Ақаулықтарды жою» бөлімін қараңыз. (31-бетті қараңыз)

Авторлық құқық

©2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Барлық құқықтары қорғалған. Samsung Electronics Co. компаниясының алдын ала жазбаша 

рұқсатынсыз осы пайдаланушы нұсқаулығын ішінара немесе толық қайта басуға немесе 

көшіруге тыйым салынады.

пайдалануға дайындық

ҚҰРАмЫ

Төмендегі жинақпен берілген қосалқы құралдардың бар-жоғын тексеріңіз.

MUTE

VOL

BASS

FUNCTION

Қашықтан басқару құралы /

Литий батареясы (3 В)

Тұрақты ток 

адаптері

Қуат сымы

Дыбыс кабелі

(Үлкен)

(Дыбыс кабелі үшін 

1EA)

Аралық қақпақ / 

қорғау қақпағы

Феррит өзек

Жергілікті желі 

кабелі

Шүберек

Пайдаланушы 

нұсқаулығы