мазмны Wireless audio dock Samsung Wireless Audio-Dock E670

Страница: 40 из 103

background image

5

k

A

z

мазмұны

мүмКІнДІКТеРІ  

2

Мүмкіндіктері

Лицензия

ҚАУІПСІзДІК ТУРАЛЫ АҚПАРАТ 

3

Қауіпсіздік ескертулері

Сақтық шаралары

ПАЙДАЛАнУҒА ДАЙЫнДЫҚ 

6

Пайдаланушы нұсқаулығын оқымастан 

бұрын

Құрамы

СиПАТТАмАЛАРЫ 

7

Жоғарғы/Алдыңғы/Артқы панель

ҚАШЫҚТАн БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫ 

9

Қашықтан басқару құралымен танысу

ҚУАТТЫ ҚОСУ ЖӘне ДЫБЫС 

ДеҢГеЙІн БАСҚАРУ 

10

10  Қуатты қосу/өшіру

10  Дыбыс деңгейін реттеу

БАЙЛАнЫСТАР 

11

11  Қуат сымында тороидты ферритті орнату

12  Аралық қақпақты пайдалану

13  Құрылғыны қос док станцияға жалғау

14  Аудио құрылғыны AUX IN кірісін 

пайдаланып жалғау

15  Желіге қосылу

21  Bluetooth құрылғыларына қосылу

ОЙнАТУ 

23

23  Теледидар режимін пайдалану  

(дыбысты бөлісу)

23  Samsung Galaxy құрылғыларында және 

Аpple құрылғысында док станция режимін 

пайдалану

25  Bluetooth режимін пайдалану

26  USB режимін пайдалану

27  AirPlay және AllShare Play режимін 

пайдалану

ФУнКцияЛАР 

28

28  Негізгі функциялар

29  Қосымша функциялар

30  Бағдарламалық құралды жаңарту  

(тек USB режимі)

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ 

31

31 

Ақаулықтарды жою

ҚОСЫмША 

32

32 

Техникалық сипаттар