аупсздк туралы апарат Wireless audio dock Samsung Wireless Audio-Dock E670

Страница: 38 из 103

background image

3

kaz

қауіпсіздік туралы ақпарат

ҚАУІПСІзДІК еСКеРТУЛеРІ

ТОК СОҒУ ҚАУПІН АЗАЙТУ ҮШІН, ҚАҚПАҒЫН (НЕМЕСЕ АРТҚЫ ПАНЕЛІН) АШПАҢЫЗ.

ІШІНДЕ ПАЙДАЛАНУШЫ ЖӨНДЕЙТІН БӨЛШЕКТЕР ЖОҚ. БІЛІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУШІ МАМАНҒА ЖӨНДЕТІҢІЗ.

ЕСКЕРТУ

ТОК СОҒУ ҚАУПІ БАР  

АШПАҢЫз

Бұл белгі өнімде ток соғу немесе 

жарақат алу қаупін тудыратын «жоғары 

кернеудің» барын білдіреді.

Бұл белгі өнім құжаттарында маңызды 

нұсқаулардың барын білдіреді.

 

Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы 

өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. 

Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады. 

Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері 

түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

АБАЙЛАҢЫз :  өрт немесе электр тоғы соғуын болдырмау үшін, құрылғыны жаңбырда қалдырмаңыз немесе 

ішіне ылғалдың кіруіне жол бермеңіз.

еСКеРТУ :   ЭЛЕКТР ТОГЫ СОҒУЫН БОЛДЫРМАУ ҮШІН, КЕҢ ШТЕПСЕЛЬДІ ҰШТЫ КЕҢ ҰЯҒА КЕЛТІРІП, 

ТОЛЫҚ ЕНГІЗІҢІЗ.

• Бұл өнім әрқашан жерге қосылған ауыспалы ток розеткасына қосылуы тиіс.

•  Аппаратты ток көзінен ажырату үшін штепсельдік ұшты розеткадан суырып алу керек, сондықтан розетка 

ыңғайлы жерде орналасуы тиіс.

еСКеРТУ

• Бұл құрылғыға еш нәрсе тамбауы немесе шашырамауы тиіс. Өнімге ваза сияқты сұйықтық құйылған бұйымдарды қоймаңыз.

•  Құрылғыны толығымен өшіру үшін қуат ашасын розеткадан суыру керек. Сондықтан, қуат ашасына әрқашан қол жеткізу оңай 

болуы тиіс.