нформаця щодо Soundbar Samsung HW-D351

Страница: 43 из 58

background image

інформація щодо 

безпечного використання

ПОПеРеДЖення СТОСОВнО БезПеКИ еКСПЛУАТАціЇ

ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ЗНІМАЙТЕ КРИШКУ (АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ).
ПРОДУКТ НЕ МІСТИТЬ ДЕТАЛЕЙ, ЩО ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ КОРИСТУВАЧЕМ. ЯКЩО ПОТРІБНО ПРОВЕСТИ ТЕХНІЧНЕ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЗВЕРНІТЬСЯ ДО КВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

РИзИК УРАЖення

еЛеКТРИЧнИМ СТРУМОМ не

ВіДКРИВАТИ

Цей символ указує на те, що внутрішні 
деталі пристрою перебувають під 
високою напругою. Це може стати 
причиною ураження електричним 
струмом або отримання травм.
Цей символ указує на те, що інструкція з 
експлуатації містить важливі вказівки 
стосовно роботи продукту.

УВАГА! :  Щоб зменшити ризик займання чи ураження електричним струмом, уникайте потрапляння виробу 

під дощ або використання його в середовищі з високим рівнем вологості.

зАСТеРеЖення :  ЩОБ ЗАПОБІГТИ УРАЖЕННЮ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО ШИРОКИЙ 

КОНТАКТ ШТЕПСЕЛЯ ПОВНІСТЮ ВСТАВЛЕНО У ВІДПОВІДНИЙ ОТВІР РОЗЕТКИ.

• Продукт необхідно підключати до розетки змінного струму з належним захисним заземленням.
•  Щоб відключити пристрій від джерела живлення, необхідно витягти штекер із розетки, тому він має 

бути завжди доступним.

зАСТеРеЖення
•  Уникайте потрапляння на пристрій крапель або бризок. Не розміщуйте на пристрої предмети з 

водою, наприклад вази.

•  Щоб повністю вимкнути цей продукт, витягніть штепсель зі стінної розетки. Штепсель має бути 

легкодоступним за будь-яких умов.