Дыбыс режимн пайдалану Soundbar Samsung HW-D351

Страница: 35 из 58

background image

15

KAZ

  ф

Ун

Кция
ЛАР

Дыбыс режимін пайдалану

Пайдаланатын мазмұнын түріне байланысты 7 түрлі дыбыс режимінің 

ішінен біреуін таңдауға болады (MUSIC (МУЗЫКА), NEWS 

(ЖАҢАЛЫҚТАР),DRAMA (ДРАМА), CINEMA (КИНОТЕАТР), SPORTS 

(СПОРТ), GAME (ОЙЫН), PASS (Бастапқы дыбыс)). 
Қажетті дыбыс режимін таңдау үшін, қашықтан басқару құралында 

SOUND 

MODE 

SOUND

MODE

 түймесін басыңыз, 

SOUND

MODE

 немесе алдыңғы панельдегі  

SOUND MODE  

(

SOUND

MODE

)

 түймесін қайталап басыңыз.

Бастапқы дыбыспен тыңдау үшін 

PASS режимін таңдаңыз.

  

Қор көзі материалдарына және жеке талғамыңызға 

негізделген дыбыс әсерін таңдауды ұсынамыз.
Sound Mode (Дыбыс режимі) (PASS (ӨТУ) режимінен басқа) 

параметрін таңдағанда, 3D Depth Sound (3D терең дыбыс) 

мүмкіндігі автоматты түрде ӨШЕДІ.

Теледидар функцияларын пайдалану

1. Осы құрылғының қашықтан басқару құралындағы TV POWER түймесін 

басыңыз.

. Теледидар арнасы ақпаратын көрсету үшін қашықтан басқару 

құралындағы 

TV INFO түймесін басыңыз.

3. Теледидар арнасын таңдау үшін қашықтан басқару құралындағы TV 

CH түймесін басыңыз.

  

Қашықтан басқару құралы тек SAMSUNG теледидарларына 

ғана қолданылады.

AUTO POWER LINK функциясын пайдалану

Air Track жүйесіне оптикалық кабельмен жалғанған теледидардың немесе басқа 

құрылғының қуатын қосқан кезде, Crystal Surround Air Track жүйесі автоматты 

түрде қосылады. 
Осы құрылғының қашықтан басқару құралындағы 

AUTO POWER түймесін басыңыз.

Auto power link (Қуатты автоматты түрде қосу/өшіру) функциясы 

AUTO 

POWER түймесі басылған сайын қосылып, өшіріледі.

ҚУАТТЫ АВТОмАТТЫ ТүРДе 

ҚОСУ/ӨШІРУ

Дисплей

ҚОСУ

POWER LINK ON

ӨШІРУ

POWER LINK OFF

  

Air Track жүйесіне оптикалық кабельмен жалғанған теледидар 

немесе басқа құрлығы өшіріліп, сандық сигнал болмаса, Air Track 

автоматты түрде 20 минуттан соң өшіріледі.

AV SYNC функциясын пайдалану

Air Track құралы сандық теледидарға жалғанғанда, бейне дыбыстан қалып 

көрсетілуі мүмкін. Ондай жағдай орын алса, дыбысты кешіктіру уақытын 

бейнемен сәйкестендіріңіз.
Осы құрылғының қашықтан басқару құралындағы 

AV SYNC +/–. түймесін басыңыз.

Дыбыстың кідіріс уақытын 0-300 мс аралығында орнату үшін +, - 

түймелерін қолдануға болады.

DIMMER функциясын пайдалану

Бұл мүмкіндік дисплей жарықтығын реттейді.
Қашықтан басқару құралындағы 

DIMMER түймесін басыңыз.

Түйме басылғанда таңдау төмендегідей өзгереді : 

DIMMER ON ➡ DIMMER OFF

POWER

TV POWER

MUTE

TV INFO

AUTO

POWER

AV SYNC

AH59-02380A

VOL

TV

CH

SOUND

MODE

3D

SOUND

S.VOL

INPUT

SELECT

DIMMER

DRC

POWER

TV POWER

MUTE

TV INFO

AUTO

POWER

AV SYNC

AH59-02380A

VOL

TV

CH

SOUND

MODE

3D

SOUND

S.VOL

INPUT

SELECT

DIMMER

DRC

POWER

TV POWER

MUTE

TV INFO

AUTO

POWER

AV SYNC

AH59-02380A

VOL

TV

CH

SOUND

MODE

3D

SOUND

S.VOL

INPUT

SELECT

DIMMER

DRC

POWER

TV POWER

MUTE

TV INFO

AUTO

POWER

AV SYNC

AH59-02380A

VOL

TV

CH

SOUND

MODE

3D

SOUND

S.VOL

INPUT

SELECT

DIMMER

DRC

POWER

TV POWER

MUTE

TV INFO

AUTO

POWER

AV SYNC

AH59-02380A

VOL

TV

CH

SOUND

MODE

3D

SOUND

S.VOL

INPUT

SELECT

DIMMER

DRC

POWER

TV POWER

MUTE

TV INFO

AUTO

POWER

AV SYNC

AH59-02380A

VOL

TV

CH

SOUND

MODE

3D

SOUND

S.VOL

INPUT

SELECT

DIMMER

DRC

POWER

TV POWER

MUTE

TV INFO

AUTO

POWER

AV SYNC

AH59-02380A

VOL

TV

CH

SOUND

MODE

3D

SOUND

S.VOL

INPUT

SELECT

DIMMER

DRC

POWER

TV POWER

MUTE

TV INFO

AUTO

POWER

AV SYNC

AH59-02380A

VOL

TV

CH

SOUND

MODE

3D

SOUND

S.VOL

INPUT

SELECT

DIMMER

DRC

POWER

TV POWER

MUTE

TV INFO

AUTO

POWER

AV SYNC

AH59-02380A

VOL

TV

CH

SOUND

MODE

3D

SOUND

S.VOL

INPUT

SELECT

DIMMER

DRC

POWER

TV POWER

MUTE

TV INFO

AUTO

POWER

AV SYNC

AH59-02380A

VOL

TV

CH

SOUND

MODE

3D

SOUND

S.VOL

INPUT

SELECT

DIMMER

DRC