функциялар Soundbar Samsung HW-D351

Страница: 34 из 58

background image

1

Қуатты қосу/өшіру

1. Алдыңғы панельдегі POWER (   ) түймесін басыңыз.  

немесе, 

Қашықтан басқару құралындағы 

POWER түймесін басыңыз.

. Алдыңғы панельдегі POWER (   ) түймесін басыңыз.  

немесе, 

Қашықтан басқару құралындағы 

POWER түймесін басыңыз.

Дыбыс деңгейін реттеу

Алдыңғы панелдегі 

ДЫБЫС ДеҢГеЙІ +/– түймесін басыңыз.

немесе,
Қашықтан басқару құралындағы 

VOLUME +/– түймесін басыңыз.

Дыбыс деңгейінің сандық мәні алдыңғы панель дисплейінде 

көрінеді.

  

VOLUME +/– түймесін басқан кезде дыбыс күшейеді немесе 

азаяды.
Егер дыбыстың тек Crystal Surround Air Track құрылғысынан 

шыққанын қаласаңыз, теледидардың Audio Setup (Дыбысты 

орнату) мәзірінен теледидар динамиктерін өшіріп тастауыңыз 

керек. Теледидармен бірге берілетін пайдаланушы 

нұсқаулығын қараңыз.

функциялар

Дыбысты өшіріп тастау

Бұл функция үйге біреу келгенде немесе телефон қоңырауына жауап 
бергенде пайдалы болады.
1. Дыбысты өшіру үшін, қашықтан басқару құралындағы MUTE (   ) 

түймесін басыңыз.

. Дыбысты қосу үшін, қашықтан басқару құралындағы MUTE түймесін 

(немесе 

ДЫБЫС ДеҢГеЙІ +/–) қайтадан басыңыз.

3D Depth Sound функциясын пайдалану

3D дыбыс мүмкіндігі 

3D SOUND (3D ДЫБЫС) түймесін пайдаланып 

дыбысқа тереңдік пен кеңдік қосады. 
Қашықтан басқару құралындағы 

3D SOUND түймесін басыңыз.

Түйме басылғанда таңдау төмендегідей өзгереді: 

3D SOUND ON ➡ 3D SOUND OFF

 

  

3D Depth Sound (3D терең дыбыс) мүмкіндігі қосылғанда Sound 

(Дыбыс) режимі PASS (ӨТУ) режиміне автоматты түрде ауысады.

ҚОСЫмША фУнКцияЛАР

неГІзГІ фУнКцияЛАР

POWER

TV POWER

MUTE

TV INFO

AUTO

POWER

AV SYNC

AH59-02380A

VOL

TV

CH

SOUND

MODE

3D

SOUND

S.VOL

INPUT

SELECT

DIMMER

DRC

POWER

TV POWER

MUTE

TV INFO

AUTO

POWER

AV SYNC

AH59-02380A

VOL

TV

CH

SOUND

MODE

3D

SOUND

S.VOL

INPUT

SELECT

DIMMER

DRC

POWER

TV POWER

MUTE

TV INFO

AUTO

POWER

AV SYNC

AH59-02380A

VOL

TV

CH

SOUND

MODE

3D

SOUND

S.VOL

INPUT

SELECT

DIMMER

DRC

POWER

TV POWER

MUTE

TV INFO

AUTO

POWER

AV SYNC

AH59-02380A

VOL

TV

CH

SOUND

MODE

3D

SOUND

S.VOL

INPUT

SELECT

DIMMER

DRC

POWER

TV POWER

MUTE

TV INFO

AUTO

POWER

AV SYNC

AH59-02380A

VOL

TV

CH

SOUND

MODE

3D

SOUND

S.VOL

INPUT

SELECT

DIMMER

DRC

POWER

TV POWER

MUTE

TV INFO

AUTO

POWER

AV SYNC

AH59-02380A

VOL

TV

CH

SOUND

MODE

3D

SOUND

S.VOL

INPUT

SELECT

DIMMER

DRC

POWER

TV POWER

MUTE

TV INFO

AUTO

POWER

AV SYNC

AH59-02380A

VOL

TV

CH

SOUND

MODE

3D

SOUND

S.VOL

INPUT

SELECT

DIMMER

DRC

POWER

TV POWER

MUTE

TV INFO

AUTO

POWER

AV SYNC

AH59-02380A

VOL

TV

CH

SOUND

MODE

3D

SOUND

S.VOL

INPUT

SELECT

DIMMER

DRC