CRYSTAL SURROUND AIR TRACK РАЛЫн ОСУ Soundbar Samsung HW-D351

Страница: 32 из 58

background image

1

CRYSTAL SURROUND AIR TRACK ҚұРАЛЫн ҚОСУ

Бұл бөлімде құрылғыны теледидарға қосудың екі жолы сипатталады (сандық және аналогтық).
Осы құрылғының теледидарға қосуға болатын екі оптикалық сандық ұялары және бір аналогтық 

дыбыс ұясы бар.

ДЫБЫС КІРІСІ

Негізгі құрылғының AUDIO IN (ДЫБЫС КІРІСІ) ұясына теледидардың немесе бастапқы құрылғының 

AUDIO OUT (ДЫБЫС ШЫҒЫСЫ) ұясын қосыңыз.

Қосқыш түстері сәйкес екеніне көз жеткізіңіз.

немесе,

ОПТиКАЛЫҚ САнДЫҚ КІРІС 1,2

Негізгі құрылғының Digital Input (Сандық кіріс) ұясын теледидардың немесе бастапқы құрылғының 

OPTICAL OUT (ОПТИКАЛЫҚ ШЫҒЫС) ұясына қосыңыз.

  

Өнімнің немесе теледидардың тоқ сымын бөлшектер арасындағы байланыс 

толығымен орнағанша қоспаңыз.

Өнімді жылжыту немесе орнатпас бұрын, қуат көзінің өшірілгенін және қуат сымының 

ажыратылғанын тексеріңіз.

Дыбыс кабельді жалғамай 'ANALOG' қосылуын таңдасаңыз, құрылғы 20 минуттан кейін 

автоматты түрде сөнеді. 

Air Track жүйесіне оптикалық кабельмен жалғанған теледидар немесе басқа 

құрлығы өшіріліп, сандық сигнал болмаса, Air Track автоматты түрде 20 минуттан 

соң өшіріледі.   (Егер 20 минуттан артық уақыт бойы DIGITAL AUDIO IN (САНДЫҚ 

ДЫБЫС КІРІСІ) 1 немесе 2 ұясынан ешқандай кіріс сигналы болмаса, Air Track 

жүйесі өшіріледі.)

ONLY FOR UPDATE

DIGITAL

OPTICAL

AUDIO IN 2

DIGITAL

AUDIO IN 1 

AUDIO IN

AUDIO 

OUT

L

R

OPTICAL 

OUT

Red

White

DIGITAL AUDIO IN 1,2

Д

ЫБЫС

 

КАБЕЛІ

немесе

Оптикалық кабель

BD/DVD ойнатқышы /

Теледидардың 

абоненттік қосымшасы/

Ойын консолі

немесе