ашытан басару ралы Soundbar Samsung HW-D351

Страница: 30 из 58

background image

10

қашықтан басқару құралы

ҚАШЫҚТАн БАСҚАРУ ҚұРАЛЫмен ТАнЫСУ

  

Қашықтан басқару құралы тек SAMSUNG компаниясы шығарған теледидармен 

жұмыс істейді.
Пайдаланып отырған теледидарға байланысты осы қашықтан басқару 

құралымен теледидарға қолдана алмауыңыз мүмкін. Қолдана алмасаңыз, 

теледидарды басқару құралымен басқарыңыз.

Қашықтан басқару құралына батареяларды салу

1. 

Қашықтан басқару құралының 

артқы жағындағы қақпақты 

суретте көрсетілгендей жоғары 

қарай шығарып алыңыз.

. 

Екі AAА өлшемді батареяны салыңыз. 

Батареялардың “+” және “–” полюстері 

бөлімнің ішкі жағындағы сызбанұсқаға сәйкес 

орналастырылғанына көз жеткізіңіз.

3. 

Қақпақты жабыңыз. 

Теледидарды қалыпты 

пайдаланған жағдайда, 

батареялардың жарамдылық 

мерзімі шамамен бір жыл болады.

Қашықтан басқару құралының жұмыс диапазоны

Қашықтан басқару құралын тік сызық бойынша өнімнен 23 фут (7 метр) қашықтықта қолдануға болады. 

Сондай-ақ, көлденең жерде қашықтан басқару құралының сенсорын 30° бұрышта жұмыс істейді.

ҚУАТ ТүЙмеСІ

Crystal Surround Air Track 

құралын қосады және өшіреді.

ДЫБЫС ДеҢГеЙІ

Құралдың дыбыс деңгейін 

реттейді.
MUTE

Құрылғының дыбысын 

өшіреді. Дыбысты 

алдыңғы деңгейде қосу 

үшін қайтадан басыңыз.

AV SYNC

Сандық теледидарға қосулы 

кезінде видеоны дыбысқа 

сәйкестендіруге көмектеседі.

TV POWER ТүЙмеШІГІ

Samsung теледидарын 

қосады немесе өшіреді.

AUTO POWER

Теледидар қосылғанда автоматты 

түрде қосылуы үшін Air Track 

жүйесін оптикалық байланыс 

арқылы Optical (Оптикалық) 

ұясынан қадамдастырады.

SOUND MODE

Дыбыс режимін таңдайды.

(ЖАҢАЛЫҚТАР, ДРАМА, 

КИНОТЕАТР, СПОРТ, ОЙЫН, 

PASS (ӨТУ) (Бастапқы дыбыс))

ТеЛеДиДАР АРнАСЫ

Теледидар арналарын 

ауыстырады.

INPUT SELECT

Сандық (Оптикалық), Дыбыс 

кірісін таңдайды.

POWER

TV POWER

MUTE

TV INFO

AUTO

POWER

AV SYNC

AH59-02380A

VOL

TV

CH

SOUND

MODE

3D

SOUND

S.VOL

INPUT

SELECT

DIMMER

DRC

DIMMER, DRC
Дисплей жарықтығын реттеуге 

болады.

Бұл функцияны түнде кино 

көру кезінде төменгі дыбыста 

Dolby Digital форматында 

тыңдау үшін қолдануға болады 

(Қалыпты,ЕҢ ЖОҒАРҒЫ, ЕҢ 

ТӨМЕНГІ).

зеРДеЛІ ДЫБЫС ДеҢГеЙІ

Дыбыс деңгейін шұғыл дыбыс 

өзгерісіне сәйкес реттейді 

және тұрақтандырады.

3D SOUND

Бұл мүмкіндік дыбысқа 

тереңдік пен еркіндік қосады.

TV INFO

Мұны теледидар арнасының 

мәліметтерін көрсету үшін 

пайдаланыңыз.