АРТЫ ПАнеЛЬ Soundbar Samsung HW-D351

Страница: 29 из 58

background image

KAZ

  С

и

ПА
ТТ

А

м

А

ЛАРЫ

АРТҚЫ ПАнеЛЬ

USB ПОРТЫ

USB порты арқылы осы құрылғының бағдарламалық құралын 

жаңартуыңызға болады.

POWER SUPPLY 

CABLE

Қуат кабелін айнымалы ток розеткасына қосыңыз.

AU DIO IN (ДЫБЫС 

КІРІСІ) ұяСЫ

Сыртқы құрылғының аналогтық шығысына қосады.

ОПТиКАЛЫҚ 

САнДЫҚ КІРІС 1,2

Сыртқы құрылғының сандық (оптикалық) шығысына қосады.

  

Қуат кабелін розеткадан суырып алған кезде ашадан ұстаңыз. 

Кабельден тартпаңыз.
Осы құрылғыны немесе оның бөлшектерін бөлшектер арасындағы байланыс 

толығымен орнағанша қуат көзіне қоспаңыз.

ONLY FOR UPDATE

1

DIGITAL

OPTICAL

AUDIO IN 2

DIGITAL

AUDIO IN 1 

3