мазмны Soundbar Samsung HW-D351

Страница: 26 из 58

background image

мазмұны

мүмКІнДІКТеРІ  

2

Мүмкіндіктері

Лицензия

Құрамы

ҚАУІПСІзДІК ТУРАЛЫ АҚПАРАТ 

4

Қауіпсіздік ескертулері

Сақтық шаралары

ПАЙДАЛАнУҒА ДАЙЫнДЫҚ 

7

Пайдаланушы нұсқаулығын оқымастан 

бұрын

СиПАТТАмАЛАРЫ 

8

Алдыңғы панель

Артқы панель

ҚАШЫҚТАн БАСҚАРУ ҚұРАЛЫ 

10

10  Қашықтан басқару құралымен танысу

БАЙЛАнЫСТАР 

11

11  Қабырға кронштейнін орнату
12    Crystal Surround Air Track құралын қосу
13    Феритті өзекті дыбыс кабеліне орнату

АҚАУЛЫҚТАРДЫ жОю 

17

17  Ақаулықтарды жою

ҚОСЫмША 

18

18  Техни калық сипаттар

фУнКцияЛАР 

14

14  Негізгі функциялар
14  Қосымша функциялар
16  Бағдарламалық құралды жаңарту