жылдАм ыЗдыру фунКцИЯСын ОлдАну Микроволновый печь Samsung Микроволновая печь Соло MW712KR

Страница: 43 из 48

background image

11

КАЗАҚ 

жылдАм ҚыЗдыру фунКцИЯСын ҚОлдАну 

Алдымен, тағамды бұрылмалы табақтың ортасына қойыңыз да, есікті 

жабыңыз. 
1.  COOKING POWER CONTROL  

(ПІСІру ҚуАтын БАСҚАру) тетігін ең үлкен қуат 

мәніне қойыңыз.

2.  TIMER (тАймер) тетігін бұрап, жылдам 

қыздыру функциясын таңдаңыз. 

(сусын не сорпа/соус, жас көкөністер).

Микротолқынға төзімді ыдыстарды ғана қолданыңыз. 

жылдАм ҚыЗдыру фунКцИЯСыныҢ ПАрАметрлерІ 

Төменде тағамды жылдам қыздыру және пісіру функциясы арқылы 

пісіру немесе қыздыру кезінде қолдануға болатын бірнеше кеңес 

және ұсыныстар берілген. 

Белгіше 

тағам

Үстелге 

тарту 

мөлшері 

Пісіру уақыты Қоя тұру 

уақыты 

Сусындар

150 мл

1 мин 10 сек.

1-2 мин

Сорпа / Соус 

(салқындатылған)

200-250 г

3 мин

2-3 мин

Жас көкөністер 

300-350 г

6 мин 40 сек.

2-3 мин

ПІСІру уАҚытын реттеу

Пісірудің соңына дейін қалған уақытты 

TIMER 

(тАймер) тетігін бұрап реттеңіз. 

тАғАмды ҚОлдАн жІБІту 

Жібіту функциясы ет, құс еті, балық етін жібітуге көмектеседі. 

Алдымен, мұздатылған тағамды бұрылмалы табақтың ортасына 

қойыңыз да, есікті жабыңыз.
1.  COOKING POWER CONTROL  

(ПІСІру ҚуАтын БАСҚАру) тетігін Defrost 

(жібіту) ( ) белгішесіне қойыңыз.

2.  Қажетті уақытты таңдау үшін TIMER (тАймер)

тетігін бұраңыз.

нәтижесі:  Жібіту басталады.

Микротолқынға төзімді ыдыстарды ғана қолданыңыз. 

MW712KR_BWT-03941A_KZ.indd   11

2011-03-14     5:01:34