ПСру / ыЗдыру Микроволновый печь Samsung Микроволновая печь Соло MW712KR

Страница: 42 из 48

background image

10

КАЗАҚ 

ПІСІру / ҚыЗдыру

Төменде тағамды қыздыру немесе ысыту туралы мағлұмат берілген. 

Пешті қараусыз қалдырар алдында оның пісіру параметрлерін 

ӘРҚАШАН тексеріңіз. 

Алдымен, тағамды бұрылмалы табақтың ортасына қойыңыз да, есікті 

жабыңыз. 
1.  Қуат параметрін COOKING POWER CONTROL 

(ПІСІру ҚуАтын БАСҚАру) тетігін бұрау 

арқылы ең үлкен мәнге қойыңыз.  

(еҢ ҮлКен ҚуАт: 800 Вт)

2.  Уақытты TIMER (тАймер)тетігін бұрап 

орнатыңыз.

нәтижесі:  Пештің шамы жанады да, 

бұрылмалы табақ айнала бастайды. 

Бос тұрған микротолқынды пешті ешқашан қоспаңыз.
Тағам пісіріп жатқанда қуат деңгейін 

COOKING POWER CONTROL 

(ПІСІру ҚуАтын БАСҚАру) тетігін бұрап өзгертуге болады.

ҚуАт мәндерІ 

Төмендегі қуат мәндерінің ішінен қажетін таңдауыңызға болады.

Қуат мәні 

шығысы

ЖОҒАРЫ 

800 Вт

ҚЫЗДЫРУ 

700 Вт

ОРТАША ЖОҒАРЫ

600 Вт

ОРТАША

450 Вт

ОРТАШАДАН ТӨМЕН 

300 Вт

ЖІБІТУ ( )

180 Вт

ТӨМЕН 

100 Вт

Жоғарырақ қуат мәнін таңдасаңыз, пісіру уақытын азайту керек. 
Азырақ қуат мәнін таңдасаңыз, пісіру уақытын ұзарту керек. 

ПІСІрудІ тОҚтАту 

Тағам пісіруді кез келген уақытта тоқтатып, тағамды тексеруіңізге 

болады. 
1.  Уақытша тоқтату үшін;

Есікті ашыңыз.

нәтижесі:  Пісіру тоқтайды. Пісіруді 

жалғастыру үшін есікті жабыңыз.

2.  Біржола тоқтату үшін;

TIMER (тАймер)тетігін “0” қалпына қойыңыз.

MW712KR_BWT-03941A_KZ.indd   10

2011-03-14     5:01:34