ОСы ПАйдАлАнушы нСАулыын ОлдАну Микроволновый печь Samsung Микроволновая печь Соло MW712KR

Страница: 36 из 48

background image

4

КАЗАҚ 

ОСы ПАйдАлАнушы нұСҚАулығын ҚОлдАну 

Сіз SAMSUNG микротолқынды пешін жаңа ғана сатып алдыңыз. 

Қолыңыздағы пайдаланушы нұсқаулығында, микротолқынды пеште 

тағам пісіруге қатысты маңызды ақпараттар қамтылған:

•  Қауіпсіздік нұсқаулары 
•  Жарамды ыдыс-аяқ пен керек-жарақтар
•  Тағам пісіруге қатысты пайдалы кеңес 
•  Тағам пісіруге қатысты ақыл-кеңес 

ҚАуІПСІЗдІККе ҚАтыСты мАҢыЗды нұСҚАулАр

ҚАуІПСІЗдІК турАлы мАҢыЗды нұСҚАулАр 

мұҚИЯт ОҚыП шығыП, КелешеКте ҚОлдАну ҮшІн САҚтАП 

ҚОйыҢыЗ. 

Пешті қолданар алдында келесі нұсқаулардың орындалғанына 

көз жеткізіңіз. 

•  Құрылғыны тек осы пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген 

мақсатта ғана қолданыңыз. Бұл пайдаланушы нұсқаулығында 

көрсетілген "Ескертулер" мен "Қауіпсіздік нұсқауларында", 

орын алуы ықтимал жағдайлар мен оқиғалардың барлығы 

бірдей қамтылмаған. Құрылғыны абайлап, сақтықпен орнатуға, 

күтім көрсетуге, іске қосуға өзіңіз міндеттісіз. 

•  Себебі төменде көрсетілген нұсқауларда құрылғының әр түрі 

қамтылғандықтан, сіздің микротолқынды пешіңіздің техникалық 

сипаттамасы, осы нұсқаулықта көрсетілген құрылғылардан сәл 

өзгеше болуы және ескерту белгілерінің барлығы бірдей сізге 

қатысты болмауы мүмкін. Толғандырып жүрген мәселе немесе 

сұрағыңыз болса, жақын орналасқан жергілікті қызмет көрсету 

орталығына хабарласыңыз немесе www.samsung.com веб-

сайтынан ақпарат және көмек алыңыз. 

•  Бұл микротолқынды пеш тағам ысытуға арналған. Бұл тек үйде 

ғана қолдануға арналған. Матаны немесе дән толтырылған 

жастықшаларды қыздырмаңыз, жанып кетуі және өртке ұласуы 

мүмкін. Құрылғыны дұрыс немесе тиісті түрде қолданбау 

нәтижесінде бірнәрсе бүлінсе, өндіруші жауапкершілік 

көтермейді.

•  Пешті таза ұстамаған жағдайда, оның бетінің сапасы кетіп, 

құрылғының қолданыс мерзімінің уақытынан бұрын аяқталуына 

әсер етуі және қатерлі жағдайлар орын алуы мүмкін.

БелГІшелер мен БелГІлердІҢ тҮСІндІрмеСІ 

еСКерту 

Ауыр жарақат немесе өлімге әкелетін 

қатерлі 

жағдайлар немесе қауіпті әрекеттер.

АБАй 

БОлыҢыЗ 

Адамға кішігірім жарақат әкелетін немесе мүлікке 

зиян келтіретін қатерлі жағдайлар немесе қауіпті 

әрекеттер.

Ескерту; Өрт қатері 

Ескерту; Бет жағы ыстық 

Ескерту; Тоқ 

Ескерту; Жарылғыш зат

Әрекет ЕТПЕҢІЗ.

Нұсқауларды тура 

орындаңыз. 

БҰЗБАҢЫЗ.

Ашаны розеткадан 

суырыңыз. 

Қол ТИГІЗБЕҢІЗ. 

Электр тоғының қатеріне 

түспес үшін құрылғыны 

жерге қосыңыз. 

Қызмет көрсету 

орталығына хабарласып 

көмек алыңыз. 

Ескерім 

Маңызды 

MW712KR_BWT-03941A_KZ.indd   4

2011-03-14     5:01:27