КоРиСтУвАННя цю НСтРУКцю Микроволновый печь Samsung Микроволновая печь Соло MW712KR

Страница: 20 из 48

background image

4

УКРАЇНСЬКА

КоРиСтУвАННя цією іНСтРУКцією

Ви придбали мікрохвильову піч компанії SAMSUNG. В інструкції користувача 
міститься корисна інформація щодо приготування їжі в цій мікрохвильовій печі:

•  правила техніки безпеки
•  відповідні приладдя і посуд для приготування їжі
•  корисні поради щодо приготування
•  поради щодо приготування

вАЖливі іНСтРУКціЇ З тЕХНіКи БЕЗПЕКи

вАЖливі іНСтРУКціЇ З тЕХНіКи БЕЗПЕКи
УвАЖНо ПРочитАЙтЕ і ЗБЕРіГАЙтЕ для довідКи в мАЙБУтНЬомУ.
Перш ніж використовувати піч, упевніться, що дотримано поданих далі
вказівок.

•  Використовуйте пристрій лише за призначенням, як описано в цьому 

посібнику. Попередження та важлива інформація з техніки безпеки, 
викладені в цьому посібнику, не описують усі можливі умови та 
ситуації, які можуть трапитись. Під час встановлення, обслуговування й 
експлуатації цього пристрою користувач повинен керуватися здоровим 
глуздом та бути уважним і обережним.

•  Ці інструкції стосуються різних моделей мікрохвильових печей, тому 

характеристики вашої печі можуть дещо відрізнятися від описаних 
у цьому посібнику, а також не всі знаки попередження можуть 
стосуватися вашої печі. В разі виникнення запитань або проблем 
звертайтесь до найближчого центру обслуговування або отримайте 
підтримку чи шукайте інформацію на веб-сайті www.samsung.com.

•  Ця мікрохвильова піч передбачена для підігрівання їжі. Вона призначена 

виключно для побутового використання. Не нагрівайте тканини будь-
якого типу чи подушечки із зернами, оскільки це може призвести до 
отримання опіків або пожежі. Виробник не нестиме відповідальність 
за шкоду, яка виникла внаслідок неналежного або неправильного 
використання пристрою.

•  Якщо не підтримувати піч у чистоті, можливе пошкодження покриття 

печі, що призведе до скорочення терміну служби печі та може стати 
причиною виникнення небезпечних ситуацій.

ПояСНЕННя Символів і ПіКтоГРАм

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Ризиковані дії чи недотримання заходів безпеки, які 
можуть призвести до серйозної травми або смерті
користувача
.

УВАГА

Ризиковані дії чи недотримання заходів безпеки, які 
можуть призвести до отримання незначної травми 
користувачем або пошкодження майна.

Попередження; небезпека 
пожежі

Попередження; гаряча 
поверхня

Попередження; електрика

Попередження; 
вибухонебезпечна речовина

НЕ намагайтеся виконати 
цю дію.

Чітко дотримуйтеся вказівок.

НЕ розбирайте виріб.

Вийміть штепсель із розетки.

НЕ торкайтесь.

Перевірте, чи виріб 
заземлено, щоб уникнути 
ураження електричним 
струмом.

Зателефонуйте до центру 
обслуговування по допомогу.

Примітка

Важлива інформація

MW712KR_BWT-03941A_UK.indd   4

2011-03-14     5:02:31