USB Компактный камера Samsung ST70

Страница: 99 из 109

background image

98

ǺȍȝȕȐȟȍșȒȐȍ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐ

ǪȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȍ  

- ǺȐȗ: ȍȌȐȕȐȟȕȖȍ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ,

ȥșȒȐȏȣ, ǴyȗȤȚȐ-șȓȈȑȌȠȖț,
ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ, ǻȔȕȣȑ ȈȓȤȉȖȔ

Ä ǴțȓȤȚȐ-șȓȈȑȌȠȖț

: șȓȈȑȌȠȖț șȖ șȗȍȞȥȜȜȍȒȚȈȔȐ Ȑ Ȋ

șȖȗȘȖȊȖȎȌȍȕȐȐ ȜȖȕȖȊȖȑ ȔȍȓȖȌȐȐ

ǰȕȚȍȘȜȍȑș - 

ǾȐȜȘȖȊȖȑ ȊȣȝȖȌ: USB 2,0

  

- ǯȊțȒ: ȔȖȕȖ

  

-  ǪȐȌȍȖȊȣȝȖȌ : NTSC, PAL (ȗȖ ȊȣȉȖȘț

ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȧ)

  

-  ǫȕeȏȌo ȗȖȌȒȓȦȟeȕȐȧ ȊȕeȠȕeȋo

ȐcȚoȟȕȐȒa ȗȐȚaȕȐȧ ȗocȚ. ȚȖȒȈ:

20-ȒȖȕȚȈȒȚȕȣȑ

ǰșȚȖȟȕȐȒȐ ȗȐȚȈȕȐȧ - 

 

ǨȒȒțȔțȓȧȚȖȘȕȈȧ ȉȈȚȈȘȍȧ: BP70A

Ä

ǺȐȗ ȉȈȚȈȘȍȑ Ȑȏ ȒȖȔȗȓȍȒȚȈ ȗȖșȚȈȊȒȐ
ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ ȌȘțȋȐȔ Ȋ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ
ȖȚ ȘȍȋȐȖȕȈ ȗȘȖȌȈȎ.

ǫȈȉȈȘȐȚȣ (ȀxǪxǫ) - 

 

96,3 × 55,8 × 16,6(16,1) mm 

(ȉȍȏ țȟȍȚȈ ȊȣșȚțȗȈȦȡȐȝ ȟȈșȚȍȑ)

Ǫȍș - 

 

ǶȒȖȓȖ 120 ȋ

(ȉȍȏ ȉȈȚȈȘȍȑ Ȑ ȒȈȘȚȣ ȗȈȔȧȚȐ)

ǸȈȉȖȟȈȧ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ 

- 0-40 °C

ǸȈȉȖȟȈȧ ȊȓȈȎȕȖșȚȤ - 

5-85%

ǷȘȖȋȘȈȔȔȕȖȍ ȖȉȍșȗȍȟȍȕȐȍ -  

Intelli-studio, Adobe Reader

Ä

ǺȍȝȕȐȟȍșȒȐȍ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐ ȔȖȋțȚ ȉȣȚȤ ȐȏȔȍȕȍȕȣ ȉȍȏ
ȗȘȍȌȊȈȘȐȚȍȓȤȕȖȋȖ țȊȍȌȖȔȓȍȕȐȧ.

Ä

Ǫșȍ ȚȖȊȈȘȕȣȍ ȏȕȈȒȐ ȧȊȓȧȦȚșȧ șȖȉșȚȊȍȕȕȖșȚȤȦ Ȑȝ
ȊȓȈȌȍȓȤȞȍȊ.