( , : . ) Компактный камера Samsung ST70

Страница: 98 из 109

background image

97

 

 

- ǪȐȌȍȖ

·ǹ ȏȈȗȐșȤȦ/ȉȍȏ ȏȈȗȐșȐ ȏȊțȒȈ

(ȊȣȉȐȘȈȍȚșȧ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȍȔ,
ȗȘȖȌȖȓȎȐȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȏȈȗȐșȐ: ȔȈȒș. 20 ȔȐȕ)

·ǸȈȏȔȍȘ: 1280x720HQ (30 ȒȈȌȘ/ș & 15 ȒȈȌȘ/ș),

1280x720 (30 ȒȈȌȘ/ș & 15 ȒȈȌȘ/ș),

640x480(30 ȒȈȌȘ/ș & 15 ȒȈȌȘ/ș),

320x240(60 ȒȈȌȘ/ș & 30 ȒȈȌȘ/ș & 

15 ȒȈȌȘ/ș)

 

 

· ǿȈșȚȖȚȈ ȒȈȌȘȖȊ: 60 ȒȈȌȘ/ș, 30 ȒȈȌȘ/ș,

15 ȒȈȌȘ/ș

 

 

· ǶȗȚȐȟȍșȒȐȑ ȏțȔ 5ȝ, ȊȖ ȊȘȍȔȧ

ȏțȔȔȐȘȖȊȈȕȐȧ ȏȈȗȐșȤ ȏȊțȒȈ ȖȚȒȓȦȟȍȕȈ,
ȊȒȓ/ȖȚȒȓ ȏȈȗȐșȐ ȏȊțȒȈ ȕȈ ȊȣȉȖȘ

 

 

·ǰȕȚȍȓȓ. ȊȐȌȍȖ : ǷȍȑȏȈȎ, ǹȐȕȍȍ ȕȍȉȖ,

ǯȍȓȍȕȤ, ǯȈȒȈȚ

 

 

· ǨȊȚȖȜȐȓȤȚȘ : ǴȐȕȐȈȚȦȘȈ, ǪȐȕȤȍȚȒȈ,

dzȐȕȏȈ “ȘȣȉȐȑ ȋȓȈȏ” 1, 
dzȐȕȏȈ “ȘȣȉȐȑ ȋȓȈȏ” 2

·ǸȍȌȈȒȚȐȘȖȊȈȕȐȍ ȊȐȌȍȖ (ȊșȚȘȖȍȕȕȣȍ ȜțȕȒȞȐȐ):

ȗȈțȏȈ Ȋ ȝȖȌȍ ȏȈȗȐșȐ, ȏȈȝȊȈȚ ȒȈȌȘȈ, șȖȝȘȈȕȍȕȐȍ
ȜȘȈȋȔȍȕȚȈ

ǹȖȝȘȈȕȍȕȐȍ ȌȈȕȕȣȝ - 

ǵȖșȐȚȍȓȤ ȌȈȕȕȣȝ

 

 

·ǪșȚȘȖȍȕȕȈȧ ȗȈȔȧȚȤ: ȜȓȥȠ-ȗȈȔȧȚȤ 27Ǵȉ

·ǪȕȍȠȕȧȧ ȗȈȔȧȚȤ (ȗȘȐȖȉȘȍȚȈȍȚșȧ ȖȚȌȍȓȤȕȖ)

: ȒȈȘȚȈ ȗȈȔȧȚȐ microSD

TM

 (ȋȈȘȈȕȚȐȘȖȊȈȕȕȣȑ

ȖȉȢȍȔ 4 ǫȉ)

 

 

- ǼȖȘȔȈȚȣ ȜȈȑȓȖȊ

 

  ·ǼȖȚȖșȢȍȔȒȈ: JPEG (DCF), EXIF 2.21, 

DPOF 1.1, PictBridge 1.0

 

  ·ǪȐȌȍȖ: MP4 (H.264)

 

  ·ǯȊțȒ: WAV

ǺȍȝȕȐȟȍșȒȐȍ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐ

  

- ǸȈȏȔȍȘ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ

4320X

3240

4272X

2848

4272X

2403

3264X

2448

2592X

1944

2048X

1536

1024X

768

  

 

- ǬȖșȚțȗȕȖȍ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖ șȕȐȔȒȖȊ (1 Gȉ)

ǵȈȐȓțȟȠȍȍ

ǶȒȖȓȖ

129

ǶȒȖȓȖ

154

ǶȒȖȓȖ

183

ǶȒȖȓȖ

232

ǶȒȖȓȖ

412

ǶȒȖȓȖ

600

ǶȒȖȓȖ

1584

ǶȚȓȐȟȕȖȍ

ǶȒȖȓȖ

240

ǶȒȖȓȖ

255

ǶȒȖȓȖ

291

ǶȒȖȓȖ

391

ǶȒȖȓȖ

583

ǶȒȖȓȖ

802

ǶȒȖȓȖ

1765

ǽȖȘȖȠȍȍ

ǶȒȖȓȖ

292

ǶȒȖȓȖ

321

ǶȒȖȓȖ

367

ǶȒȖȓȖ

510

ǶȒȖȓȖ

824

ǶȒȖȓȖ

965

ǶȒȖȓȖ

1993

Ä

ǬȈȕȕȣȍ ȏȕȈȟȍȕȐȧ ȗȖȓțȟȍȕȣ ȗȘȐ ȐȏȔȍȘȍȕȐȐ ȗȖ șȚȈȕȌȈȘȚȈȔ
ȒȖȘȗȖȘȈȞȐȐ Samsung Ȑ ȔȖȋțȚ ȉȣȚȤ ȌȘțȋȐȔȐ Ȋ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ
ȖȚ țșȓȖȊȐȑ șȢȍȔȒȐ Ȑ ȕȈșȚȘȖȍȒ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ.

ȅȜȜȍȒȚȣ

- ȅȜȜȍȒȚȣ : ǹȍȓȍȒȚȖȘ ȜȖȚȖșȚȐȓȧ,

ǨȊȚȖȜȐȓȤȚȘ, ǻȓțȟȠ. ȐȏȖȉȘȈȎ

(ǸȍȏȒȖșȚȤ, DzȖȕȚȘȈșȚ., 
ǵȈșȣȡȍȕȕȖșȚȤ)

  

 

- ǸȍȌȈȒȚȐȘȖȊȈȕȐȍ

: ǰȏȔȍȕȐȚȤ ȘȈȏȔȍȘ, ǷȖȊȍȘȕțȚȤ,

ǹȍȓȍȒȚȖȘ ȜȖȚȖșȚȐȓȧ,
ǨȊȚȖȜȐȓȤȚȘ, ǻȓțȟȠ. ȐȏȖȉȘȈȎ

(ACB, ǸȍȚțȠȤ ȓȐȞȈ, ǻșȚȘ.
ȒȘ.ȋȓȈȏ, ȇȘȒȖșȚȤ, DzȖȕȚȘȈșȚ., 
ǵȈșȣȡȍȕȕȖșȚȤ, ǬȖȉȈȊȐȚȤ ȠțȔ)