- : /, - Компактный камера Samsung ST70

Страница: 97 из 109

background image

96

ǺȍȝȕȐȟȍșȒȐȍ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐ

ǼȖȚȖȗȘȐȍȔȕȐȒ - ǺȐȗ: 1/2,3” Ƿǯǹ-ȔȈȚȘȐȞȈ

 - 

 

ǸȈȉȖȟȍȍ ȘȈȏȘȍȠȍȕȐȍ: oȒȖȓȖ 14,2 ȔȍȋȈȗȐȒș.

 - 

 

ǷȖȓȕȖȍ ȘȈȏȘȍȠȍȕȐȍ: ȖȒȖȓȖ 14,48 ȔȍȋȈȗȐȒș.

ǶȉȢȍȒȚȐȊ - 

 

ǼȖȒțșȕȖȍ ȘȈșșȚȖȧȕȐȍ

: ǶȉȢȍȒȚȐȊ SAMSUNG, f = 4,9-24,5ȔȔ

(Ȋ ȥȒȊȐȊȈȓȍȕȚȍ 35-ȔȔ ȗȓȍȕȒȐ: 27 ~ 135 ȔȔ)

 - 

ǬȐȈȜȘȈȋȔȍȕȕȖȍ ȟȐșȓȖ: F3,5(W) ~ F5,9(T)

 - 

ǾȐȜȘȖȊȖȑ ȏțȔ:

 

  ·ǸȍȎȐȔ ǼȖȚȖșȢȍȔȒȈ: 1,0x - 5,0x

  

· 

ǸȍȎȐȔ ȗȘȖșȔȖȚȘȈ: 1,0ȝ - 13,5ȝ

(Ȋ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ ȖȚ ȘȈȏȔȍȘȈ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ)

ǮDz-ȌȐșȗȓȍȑ - 

2,7-ȌȦȑȔȖȊȣȑ ȞȊȍȚȕȖȑ ǮDz-ȌȐșȗȓȍȑ

(230.000 ȚȖȟȍȒ) ȕȈ ȚȖȕȒȖȗȓȍȕȖȟȕȣȝ ȚȘȈȕȏȐșȚȖȘȈȝ

ǼȖȒțșȐȘȖȊȒȈ - 

ǺȐȗ: ǨȊȚȖȜȖȒțșȐȘȖȊȒȈ TTL 

(ǴǵǶǫǶǹǭǫǴ. ǨǼ, ǾEHTP. ǨǼ, ǹȓȍȌȧȡȈȧ)

 - 

ǬȐȈȗȈȏȖȕ

ǵȖȘȔȈ

ǴȈȒȘȖ

ǨȊȚȖȔȈȒȘȖ

ǯțȔ ȌȈȓȤȠȍ

80 șȔ – ȉȍșȒȖȕȍȟȕȖșȚȤ

10 șȔ - 80 șȔ

10 șȔ - ȉȍșȒȖȕȍȟȕȖșȚȤ

ǯțȔ ȉȓȐȎȍ

50 șȔ - 80 șȔ

50 șȔ - ȉȍșȒȖȕȍȟȕȖșȚȤ

ǪȣȌȍȘȎȒȈ - 

 

ǰȕȚȍȓȓ. ȘȍȎȐȔ : 1/8 ~ 1/2.000 ș., 
ǷȘȖȋȘȈȔȔȕȣȑ : 1 ~ 1/2.000 ș., 
ǵȖȟȤ : 8 ~ 1/2.000 ș.

ȅȒșȗȖȏȐȞȐȧ - 

ǻȗȘȈȊȓȍȕȐȍ: ȗȘȖȋȘȈȔȔȕȈȧ ȈȊȚȖȥȒșȗȖȏȐȞȐȧ

  

- ǴȍȚȖȌȣ ȥȒșȗȖȏȈȔȍȘȈ: ȔȕȖȋȖșȍȋȔȍȕȚȕȣȑ, ȚȖȟȍȟȕȣȑ,

ȞȍȕȚȘȖ-ȊȏȊȍȠȍȕȕȣȑ

 - 

ȅȒșȗȖȒȖȘȘȍȒȞȐȧ: ±2 EV (ș ȠȈȋȖȔ 1/3 EV)

 - 

 

ǹȊȍȚȖȟțȊșȚȊȐȚȍȓȤȕȖșȚȤ ISO: 
ǨǪǺǶ, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200

ǼȖȚȖȊșȗȣȠȒȈ

- ǸȍȎȐȔȣ: ǨȊȚȖ, ǨȊȚȖ Ȑ țșȚȘȈȕȍȕȐȍ “ȒȘȈșȕȣȝ ȋȓȈȏ”, 

ǯȈȗȖȓȕȧȦȡȈȧ ȊșȗȣȠȒȈ, ǴȍȌȓȍȕȕȈȧ
șȐȕȝȘȖȕȐȏȈȞȐȧ, ǼȖȚȖȊșȗȣȠȒȈ
ȖȚȒȓȦȟȍȕȈ, ǩȍȏ “ȒȘȈșȕȣȝ ȋȓȈȏ”.

 

 

- ǬȐȈȗȈȏȖȕ: ǯțȔ ȌȈȓȤȠȍ: 0,2 Ȕ - 3,5 Ȕ,

ǯțȔ ȉȓȐȎȍ: 0,5 Ȕ - 2,1 Ȕ

 

 

- ǪȘȍȔȧ ȏȈȘȧȌȒȐ: ȖȒȖȓȖ 4 ș

ǸȍȏȒȖșȚȤ  

ǴȧȋȒȈȧ+, ǴȧȋȒȈȧ, ǵȖȘȔȈ, ǪȣșȖȒȈȧ, ǪȣșȖȒȈȧ+

ǩȈȓȈȕș ȉȍȓȖȋȖ

- ǨȊȚȖ, ǹȖȓȕȍȟȕȣȑ șȊȍȚ, ǶȉȓȈȟȕȖ, dzȈȔȗȣ

ȌȕȍȊȕȖȋȖ șȊȍȚȈ ǽǩ, dzȈȔȗȣ ȌȕȍȊȕȖȋȖ șȊȍȚȈ
Ǻǩ, dzȈȔȗȣ ȕȈȒȈȓȐȊȈȕȐȧ, ǷȖȓȤȏ. ȕȈșȚȘȖȑȒȈ

ǯȈȗȐșȤ ȏȊțȒȈ - 

 

ǯȊțȒȖȏȈȗȐșȤ (ȔȈȒș. 10 ȟȈș)

 

 

-  ǯȊțȒȖȊȖȑ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȑ Ȓ șȕȐȔȒț (ȔȈȒș. 10 ș)

ǪȗȍȟȈȚȣȊȈȕȐȍ ȌȈȚȣ - 

 

ǬȈȚȈ, ǬȈȚȈ/ǪȘȍȔȧ, ǪȣȒȓ

(ȗȖ ȊȣȉȖȘț ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȧ)

ǹȢȍȔȒȈ  

ǸȍȎȐȔ

 

 

· ǼȖȚȖșȢȍȔȒȈ:

ǰȕȚȍȓȓ. ȘȍȎȐȔ, ǷȘȖȋȘȈȔȔȕȣȑ, DUAL IS, ǹȦȎȍȚ

(ǷȘȍȒȘȈșȕ.șȕȐȔȖȒ, ǫȐȌ ȒȖȔȗȖȏȐȞȐȐ, ǵȖȟȤ,
ǷȖȘȚȘȍȚ, ǬȍȚȐ, ǷȍȑȏȈȎ, ǴȈȒȘȖșȢȍȔȒȈ, ǺȍȒșȚ,
ǯȈȒȈȚ, Dawn, DzȖȕȚȘȖȊȖȑ șȊȍȚ, ǼȍȑȍȘȊȍȘȒ,
ǷȓȧȎ/șȕȍȋ)

·ǰȕȚȍȓȓ. ȘȍȎȐȔ : 

ǷȖȘȚȘȍȚ, ǵȖȟȤ - ǷȖȘȚȘȍȚ, ǵȖȟȤ, ǪșȚȘȍȟȕȣȑ șȊȍȚ

- ǷȖȘȚȘȍȚ, ǪșȚȘȍȟȕȣȑ șȊȍȚ, ǷȍȑȏȈȎ, ǩȍȓȣȑ,
ǴȈȒȘȖ, ǴȈȒȘȖ - ǺȍȒșȚ, ȀȚȈȚȐȊ, ǬȊȐȎȍȕȐȍ, ǯȈȒȈȚ,
ǹȐȕȍȍ ȕȍȉȖ, ǯȍȓȍȕȤ, ǾȊȍȚȕȈȧ ȔȈȒȘȖșȢȍȔȒȈ,
ǴȈȒȘȖșȢȍȔȒȈ ȗȖȘȚȘȍȚȈ

 

 

· ǹȢȍȔȒȈ: ǷoȒaȌpobaȧ, ǵȍȗȘȍȘȣȊȕȈȧ,

AEB, ǬȊȐȎȍȕȐȍ

 

 

· ǨȊȚȖșȗțșȒ: 10 ș, 2 ș, ȌȊȈ șȕȐȔȒȈ ȗȖȌȘȧȌ,

ș ȚȈȑȔȍȘȖȔ ȌȊȐȎȍȕȐȧ