Windows XP, Vista, / Mac OS . USB Компактный камера Samsung ST70

Страница: 96 из 109

background image

95

ǷȍȘȍȌ ȚȍȔ ȒȈȒ ȖȉȘȈȚȐȚȤșȧ Ȋ ȞȍȕȚȘ ȖȉșȓțȎȐȊȈȕȐȧ

ǷȘȐ ȕȈȎȈȚȐȐ ȒȕȖȗȖȒ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ

ǹȉȖȑ Ȋ ȘȈȉȖȚȍ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ

ǪȣȕȤȚȍ Ȑ șȕȖȊȈ ȊșȚȈȊȤȚȍ ȉȈȚȈȘȍȦ ȗȐȚȈȕȐȧ, ȏȈȚȍȔ
ȊȒȓȦȟȐȚȍ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘț

ǷȘȖȐȏȖȠȍȓ șȉȖȑ Ȋ ȘȈȉȖȚȍ ȒȈȘȚȣ ȗȈȔȧȚȐ, ȊșȚȈȊȓȍȕȕȖȑ Ȋ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘț.

DzȈȘȚȈ ȗȈȔȧȚȐ ȖȚȜȖȘȔȈȚȐȘȖȊȈȕȈ ȕȍȗȘȈȊȐȓȤȕȖ

ǶȚȜȖȘȔȈȚȐȘțȑȚȍ ȒȈȘȚț ȗȈȔȧȚȐ ȏȈȕȖȊȖ (șȚȘ.61)

ǵȍȊȖȏȔȖȎȕȖ ȗȘȖșȔȖȚȘȍȚȤ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ

ǵȍȊȍȘȕȖȍ ȐȔȧ ȜȈȑȓȈ (ȕȈȘțȠȍȕ ȜȖȘȔȈȚ DCF)

ǵȍ ȐȏȔȍȕȧȑȚȍ ȐȔȧ ȜȈȑȓȈ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ

ǾȊȍȚȈ ȗȖȓțȟȍȕȕȖȋȖ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ ȖȚȓȐȟȈȦȚșȧ ȖȚ ȖȘȐȋȐȕȈȓȈ

ǵȍȗȘȈȊȐȓȤȕȖ ȊȣȉȘȈȕȣ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ ȉȈȓȈȕșȈ ȉȍȓȖȋȖ ȐȓȐ
ȥȜȜȍȒȚȖȊ

ǪȣȉȍȘȐȚȍ ȗȘȈȊȐȓȤȕȣȍ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ ȉȈȓȈȕșȈ ȉȍȓȖȋȖ Ȑ
șȗȍȞȥȜȜȍȒȚȖȊ

ǹȕȐȔȒȐ ȗȖȓțȟȈȦȚșȧ ȖȟȍȕȤ șȊȍȚȓȣȔȐ

 ǷȘȖȐȏȖȠȓȈ ȗȍȘȍȥȒșȗȖȏȐȞȐȧ șȕȐȔȒȈ

 ǶȚȔȍȕȐȚȍ ȥȒșȗȖȒȖȘȘȍȒȞȐȦ

ǵȈ ȊȕȍȠȕȍȔ ȔȖȕȐȚȖȘȍ ȕȍȚ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ

 ǪȕȍȠȕȐȑ ȔȖȕȐȚȖȘ ȗȖȌȒȓȦȟȍȕ Ȓ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȍ

ȕȍȗȘȈȊȐȓȤȕȖ

 ǷȘȖȊȍȘȤȚȍ șȖȍȌȐȕȐȚȍȓȤȕȣȍ ȒȈȉȍȓȐ

 ǵȈ ȒȈȘȚȍ ȗȈȔȧȚȐ ȐȔȍȦȚșȧ ȐșȗȖȘȟȍȕȕȣȍ ȜȈȑȓȣ

 ǪșȚȈȊȤȚȍ ȒȈȘȚț ȗȈȔȧȚȐ ș ȕȍȐșȗȖȘȟȍȕȕȣȔȐ ȜȈȑȓȈȔȐ

Ǫ ǷȘȖȊȖȌȕȐȒȍ ǷDz ȖȚșțȚșȚȊțȍȚ ȏȕȈȟȖȒ [CȢȍȔȕȖȋȖ ȌȐșȒȈ]

 ǵȍȗȘȈȊȐȓȤȕȖ ȗȖȌȒȓȦȟȍȕ ȒȈȉȍȓȤ

 ǷȘȖȊȍȘȤȚȍ ȗȖȌȒȓȦȟȍȕȐȍ

 ǪȣȒȓȦȟȍȕȈ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȈ

 ǪȒȓȦȟȐȚȍ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘț

 ǻ ȊȈș țșȚȈȕȖȊȓȍȕȈ ȖȗȍȘȈȞȐȖȕȕȈȧ șȐșȚȍȔȈ ȐȕȈȧ ȟȍȔ

Windows XP, Vista, 7 / Mac OS 10.4 dzȐȉȖ ȕȈ ȊȈȠȍȔ ǷDz
ȖȚșțȚșȚȊțȍȚ ȗȖȌȌȍȘȎȒȈ USB

 ǻșȚȈȕȖȊȐȚȍ Windows XP, Vista, 7 / Mac OS 10.4 ȕȈ

ȒȖȔȗȤȦȚȍȘ ș ȗȖȌȌȍȘȎȒȖȑ USB

ǿȈșȚȤ ǮDz-ȌȐșȗȓȍȧ ȗȍȘȐȖȌȐȟȍșȒȐ ȕȍ ȊȒȓȦȟȈȍȚșȧ ȐȓȐ
ȗȖȧȊȓȧȦȚșȧ ȗȧȚȕȈ

 ǵȍșȔȖȚȘȧ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖ ǮDz-ȌȐșȗȓȍȑ ȐȏȋȖȚȖȊȓȍȕ ș

ȊȣșȖȒȖȑ ȚȖȟȕȖșȚȤȦ, ȕȍȒȖȚȖȘȣȍ ȗȐȒșȍȓȐ ȗȍȘȐȖȌȐȟȍșȒȐ
ȕȍ ȗȖȌșȊȍȟȐȊȈȦȚșȧ ȐȓȐ ȗȖȧȊȓȧȦȚșȧ ȒȘȈșȕȣȍ, ȉȍȓȣȍ Ȑ
șȐȕȐȍ ȚȖȟȒȐ.

 ǬȈȕȕȖȍ ȧȊȓȍȕȐȍ ȕȍ ȊȓȐȧȍȚ ȕȈ ȒȈȟȍșȚȊȖ șȢȍȔȒȐ Ȑ ȕȍ

șȟȐȚȈȍȚșȧ ȕȍȐșȗȘȈȊȕȖșȚȤȦ.

ǷȘȐ șȢȍȔȒȍ ȧȘȒȐȝ ȖȉȢȍȒȚȖȊ ȕȈ ȌȐșȗȓȍȍ ȗȖȧȊȓȧȍȚșȧ
ȊȍȘȚȐȒȈȓȤȕȈȧ ȗȖȓȖșȈ

 ǭșȓȐ ȖȉȢȍȒȚ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȕȈ ȧȘȒȖȔ șȊȍȚȍ, ȥȚȖ ȔȖȎȍȚ

ȗȘȐȊȍșȚȐ Ȓ ȗȖȧȊȓȍȕȐȦ șȍȘȣȝ, ȟȍȘȕȣȝ, ȒȘȈșȕȣȝ ȐȓȐ
ȗțȘȗțȘȕȣȝ ȗȖȓȖș

 ȅȚȖ ȧȊȓȍȕȐȍ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ șȔȈȏȣȊȈȕȐȍȔ Ȑ ȕȍ

ȊȓȐȧȍȚ ȕȈ ȒȈȟȍșȚȊȖ șȕȐȔȒȈ. ȅȚȖ ȕȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ
ȕȍȐșȗȘȈȊȕȖșȚȤȦ