(.) Компактный камера Samsung ST70

Страница: 95 из 109

background image

94

ǷȍȘȍȌ ȚȍȔ ȒȈȒ ȖȉȘȈȚȐȚȤșȧ Ȋ ȞȍȕȚȘ ȖȉșȓțȎȐȊȈȕȐȧ

ǼȖȚȖȒȈȔȍȘȈ ȕȍ ȊȒȓȦȟȈȍȚșȧ

ǩȈȚȈȘȍȧ ȘȈȏȘȧȌȐȓȈșȤ

ǪșȚȈȊȤȚȍ ȏȈȘȧȎȍȕȕțȦ ȉȈȚȈȘȍȦ ȐȓȐ ȗȍȘȍȏȈȘȧȌȐȚȍ
ȉȈȚȈȘȍȦ (șȚȘ.15)

ǩȈȚȈȘȍȧ ȗȐȚȈȕȐȧ ȊșȚȈȊȓȍȕȈ ȕȍȗȘȈȊȐȓȤȕȖ (ȖȉȘȈȚȕȈȧ
ȗȖȓȧȘȕȖșȚȤ ȗȖȌȒȓȦȟȍȕȐȧ)

ǪșȚȈȊȤȚȍ ȉȈȚȈȘȍȦ, șȖȉȓȦȌȈȧ ȗȖȓȧȘȕȖșȚȤ ȗȖȌȒȓȦȟȍȕȐȧ (+, -)

ǼȖȚȖȒȈȔȍȘȈ șȈȔȈ ȊȣȒȓȦȟȈȍȚșȧ ȊȖ ȊȘȍȔȧ ȘȈȉȖȚȣ

ǩȈȚȈȘȍȧ ȘȈȏȘȧȎȍȕȈ

ǪșȚȈȊȤȚȍ ȏȈȘȧȎȍȕȕțȦ ȉȈȚȈȘȍȦ ȐȓȐ ȗȍȘȍȏȈȘȧȌȐȚȍ
ȉȈȚȈȘȍȦ (șȚȘ.15)

ǷȘȖȐȏȖȠȓȖ ȈȊȚȖȊȣȒȓȦȟȍȕȐȍ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ

ǹȕȖȊȈ ȊȒȓȦȟȐȚȍ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘț

ǸȈȉȖȚȖșȗȖșȖȉȕȖșȚȤ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ ȕȈȘțȠȍȕȈ,
ȍșȓȐ ȍȍ ȥȒșȗȓțȈȚȈȞȐȧ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ Ȋȕȍ ȗȘȍȌȍȓȖȊ ȘȈȉȖȟȍȋȖ
ȌȐȈȗȈȏȖȕȈ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘ

ǿȚȖȉȣ ȖȚȖȋȘȍȚȤ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘț Ȑ ȉȈȚȈȘȍȦ, ȗȖȓȖȎȐȚȍ Ȑȝ Ȋ
ȒȈȘȔȈȕ Ȑ Ț.ȗ., Ȉ ȚȈȒȎȍ ȊșȚȈȊȓȧȑȚȍ ȉȈȚȈȘȍȦ Ȋ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘț,
ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ ȗȍȘȍȌ ȚȍȔ ȒȈȒ ȉțȌȍȚ șȌȍȓȈȕ șȕȐȔȖȒ

ǷȘȐ ȕȈȎȈȚȐȐ ȒȕȖȗȒȐ șȗțșȒȈ șȢȍȔȒȈ ȕȍ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚșȧ

Ǫ ȗȈȔȧȚȐ ȕȍ ȖșȚȈȓȖșȤ ȔȍșȚȈ Ȍȓȧ șȕȐȔȒȖȊ

ǻȌȈȓȐȚȍ ȕȍȕțȎȕȣȍ ȜȈȑȓȣ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȑ

DzȈȘȚȈ ȗȈȔȧȚȐ ȕȍ ȖȚȜȖȘȔȈȚȐȘȖȊȈȕȈ

ǶȚȜȖȘȔȈȚȐȘțȑȚȍ ȒȈȘȚț ȗȈȔȧȚȐ (șȚȘ.61)

DzȈȘȚȈ ȗȈȔȧȚȐ ȕȍȘȈȉȖȚȖșȗȖșȖȉȕȈ

ǪșȚȈȊȤȚȍ ȕȖȊțȦ ȒȈȘȚț ȗȈȔȧȚȐ

ǷȐȚȈȕȐȍ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ ȊȣȒȓȦȟȍȕȖ

ǪȒȓȦȟȐȚȍ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘț

ǷȘȖȊȍȘȤȚȍ șȓȍȌțȦȡȍȍ

ǩȈȚȈȘȍȧ ȘȈȏȘȧȎȍȕȈ

ǪșȚȈȊȤȚȍ ȏȈȘȧȎȍȕȕțȦ ȉȈȚȈȘȍȦ ȐȓȐ ȗȍȘȍȏȈȘȧȌȐȚȍ
ȉȈȚȈȘȍȦ (șȚȘ.15)

ǩȈȚȈȘȍȧ ȗȐȚȈȕȐȧ ȊșȚȈȊȓȍȕȈ ȕȍȗȘȈȊȐȓȤȕȖ (ȖȉȘȈȚȕȈȧ
ȗȖȓȧȘȕȖșȚȤ ȗȖȌȒȓȦȟȍȕȐȧ)

ǪșȚȈȊȤȚȍ ȉȈȚȈȘȍȦ, șȖȉȓȦȌȈȧ ȗȖȓȧȘȕȖșȚȤ ȗȖȌȒȓȦȟȍȕȐȧ (+, -)

ǼȖȚȖȒȈȔȍȘȈ ȊȕȍȏȈȗȕȖ ȗȍȘȍșȚȈȍȚ ȘȈȉȖȚȈȚȤ

ǷȘȖȐȏȖȠȍȓ șȉȖȑ ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȧ

ǪȣȕȤȚȍ Ȑ șȕȖȊȈ ȊșȚȈȊȤȚȍ ȉȈȚȈȘȍȦ ȗȐȚȈȕȐȧ, ȏȈȚȍȔ
ȊȒȓȦȟȐȚȍ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘț

ǹȕȐȔȒȐ ȗȖȓțȟȈȦȚșȧ ȕȍȟȍȚȒȐȔȐ

ǹȕȐȔȖȒ ȉȣȓ șȌȍȓȈȕ ȉȍȏ ȊȣȉȖȘȈ ȗȖȌȝȖȌȧȡȍȋȖ ȘȍȎȐȔȈ
ȔȈȒȘȖșȢȍȔȒȐ

ǿȚȖȉȣ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȟȍȚȒȖȍ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ, ȊȣȉȍȘȐȚȍ
ȗȖȌȝȖȌȧȡȐȑ ȘȍȎȐȔ ȔȈȒȘȖșȢȍȔȒȐ

ǹȢȍȔȒȈ ȊȍȓȈșȤ Ȋȕȍ ȏȖȕȣ ȌȍȑșȚȊȐȧ ȜȖȚȖȊșȗȣȠȒȐ

ǹȕȐȔȈȑȚȍ Ȋ ȗȘȍȌȍȓȈȝ ȏȖȕȣ ȌȍȑșȚȊȐȧ ȜȖȚȖȊșȗȣȠȒȐ

ǵȈ ȖȉȢȍȒȚȐȊȍ ȐȔȍȦȚșȧ ȗȧȚȕȈ ȐȓȐ ȟȈșȚȐȞȣ ȋȘȧȏȐ

ǶȟȐșȚȐȚȍ ȖȉȢȍȒȚȐȊ

ǼȖȚȖȊșȗȣȠȒȈ ȕȍ șȘȈȉȈȚȣȊȈȍȚ

ǪȣȉȘȈȕ ȘȍȎȐȔ ǼȖȚȖȊșȗȣȠȒȈ ȖȚȒȓȦȟȍȕȈ

ǶȚȔȍȕȐȚȍ ȘȍȎȐȔ ǼȖȚȖȊșȗȣȠȒȈ ȖȚȒȓȦȟȍȕȈ

Ǫ ȌȈȕȕȖȔ ȘȍȎȐȔȍ șȢȍȔȒȍ ȜȖȚȖȊșȗȣȠȒȈ ȕȍ ȐșȗȖȓȤȏțȍȚșȧ

ǹȔ. ȖȗȐșȈȕȐȍ ȜțȕȒȞȐȐ ȜȖȚȖȊșȗȣȠȒȐ (șȚȘ.34)

ǬȈȚȈ Ȑ ȊȘȍȔȧ ȖȚȖȉȘȈȎȈȦȚșȧ ȕȍȗȘȈȊȐȓȤȕȖ.

ǬȈȚȈ Ȑ ȊȘȍȔȧ ȉȣȓȐ țșȚȈȕȖȊȓȍȕȣ ȕȍȗȘȈȊȐȓȤȕȖ ȐȓȐ ȉȣȓȐ
ȊȒȓȦȟȍȕȣ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ ȗȖ țȔȖȓȟȈȕȐȦ

ǯȈȕȖȊȖ ȗȘȖȐȏȊȍȌȐȚȍ țșȚȈȕȖȊȒț, țȉȍȌȐȚȍșȤ, ȟȚȖ ȌȈȚȈ Ȑ
ȊȘȍȔȧ țșȚȈȕȖȊȓȍȕȣ ȗȘȈȊȐȓȤȕȖ