- . am Компактный камера Samsung ST70

Страница: 94 из 109

background image

93

ǷȘȍȌțȗȘȍȎȌȈȦȡȐȍ șȖȖȉȡȍȕȐȧ

ǵȈ ǮDz-ȌȐșȗȓȍȍ ȔȖȋțȚ ȗȖȧȊȓȧȚȤșȧ ȗȘȍȌțȗȘȍȎȌȈȦȡȐȍ
șȖȖȉȡȍȕȐȧ.
[ǶȠȐȉ ȒȈȘȚȣ ȗamȧȚȐ]

 ǶȠȐȉȒȈ ȒȈȘȚȣ ȗȈȔȧȚȐ

 ǪȣȒȓȦȟȐȚȍ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘț, ȏȈȚȍȔ șȕȖȊȈ ȊȒȓȦȟȐȚȍ ȍȍ

 ǹȕȖȊȈ ȊșȚȈȊȤȚȍ ȒȈȘȚț ȗȈȔȧȚȐ

 ǪșȚȈȊȤȚȍ Ȑ ȖȚȜȖȘȔȈȚȐȘțȑȚȍ ȒȈȘȚț ȗȈȔȧȚȐ (șȚȘ.61)

[ǵȍȚ ȔȍșȚȈ]

 ǵȈ ȒȈȘȚȍ ȗȈȔȧȚȐ ȐȓȐ ȊȖ ȊșȚȘȖȍȕȕȖȑ ȗȈȔȧȚȐ ȕȍȚ ȔȍșȚȈ

 ǪșȚȈȊȤȚȍ ȕȖȊțȦ ȒȈȘȚț ȗȈȔȧȚȐ

 ǻȌȈȓȐȚȍ ȕȍȕțȎȕȣȍ ȜȈȑȓȣ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȑ

[ǵȍȚ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȑ]

 ǵȈ ȒȈȘȚȍ ȗȈȔȧȚȐ ȕȍȚ ȏȈȗȐșȈȕȕȣȝ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȑ

 ǵȈȟȕȐȚȍ șȢȍȔȒț

 ǪșȚȈȊȤȚȍ ȒȈȘȚț ȗȈȔȧȚȐ, ȕȈ ȒȖȚȖȘȖȑ ȐȔȍȦȚșȧ

ȏȈȗȐșȈȕȕȣȍ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ

[ǶȠȐȉ.ȜȈȑȓȈ]

 ǶȀǰǩDzǨ ǼǨDZdzǨ

 ǻȌȈȓȐȚȍ ȜȈȑȓ

 ǶȠȐȉȒȈ ȒȈȘȚȣ ȗȈȔȧȚȐ

 ǶȉȘȈȚȐȚȍșȤ Ȋ ȞȍȕȚȘ ȚȍȝȕȐȟȍșȒȖȋȖ ȖȉșȓțȎȐȊȈȕȐȧ

[ǩȈȚȈȘȍȧ ȘȈȏȘȧȎȍȕȈ]

 ǩȈȚȈȘȍȧ ȘȈȏȘȧȌȐȓȈșȤ

 ǪșȚȈȊȤȚȍ ȏȈȘȧȎȍȕȕțȦ ȉȈȚȈȘȍȦ ȐȓȐ ȗȍȘȍȏȈȘȧȌȐȚȍ

ȉȈȚȈȘȍȦ

ǷȘȐ ȌȓȐȚȍȓȤȕȖȔ ȕȍȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȐ ȞȐȜȘȖȊȖȑ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ
ȉȈȚȈȘȍȧ ȗȐȚȈȕȐȧ ȔȖȎȍȚ șȈȔȖȗȘȖȐȏȊȖȓȤȕȖ ȘȈȏȘȧȌȐȚȤșȧ, Ȋ
ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȟȍȋȖ ȌȈȚȈ Ȑ ȊȘȍȔȧ ȊȖȏȊȘȈȡȈȦȚșȧ Ȓ ȏȕȈȟȍȕȐȧȔ
ȗȖ țȔȖȓȟȈȕȐȦ. Ǫ ȥȚȖȔ șȓțȟȈȍ ȗȍȘȍȌ ȏȈȗȐșȤȦ ȏȈȕȖȊȖ
țșȚȈȕȖȊȐȚȍ ȚȍȒțȡțȦ ȌȈȚț Ȑ ȊȘȍȔȧ.

ǮDz-ȌȐșȗȓȍȑ ȒȈȔȍȘȣ ȊȣȗȖȓȕȍȕ Ȑȏ ȏȈȒȈȓȍȕȕȖȋȖ șȚȍȒȓȈ,
ȒȖȚȖȘȖȍ ȔȖȎȍȚ șȓȖȔȈȚȤșȧ ȗȘȐ șȐȓȤȕȖȔ țȌȈȘȍ. ǭșȓȐ ȕȈ ȕȍȔ
ȍșȚȤ ȚȘȍȡȐȕȣ, ȕȍ ȚȘȖȋȈȑȚȍ Ȑȝ – Ǫȣ ȔȖȎȍȚȍ ȗȖȘȈȕȐȚȤșȧ.

ǪȈȎȕȣȍ ȏȈȔȍȟȈȕȐȧ