( ) Компактный камера Samsung ST70

Страница: 89 из 109

background image

88

ǷȈȘȈȔȍȚȘȣ ȜȈȑȓȈ (   )

ǷȖȏȊȖȓȧȍȚ șȒȖȗȐȘȖȊȈȚȤ ȜȈȑȓȣ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȑ,
ȊȐȌȍȖȒȓȐȗȖȊ Ȑ ȏȊțȒȖȏȈȗȐșȍȑ ȕȈ ȒȈȘȚț ȗȈȔȧȚȐ.

DzǶǷǰȇ (ȒȖȗȐȘȖȊȈȕȐȍ ȕȈ ȒȈȘȚț ȗȈȔȧȚȐ)

 1.  ǹ ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȕȖȗȖȒ ǪǪǭǸǽ / Ǫǵǰǯ

ȊȣȉȍȘȐȚȍ ȏȕȈȟȖȒ ȔȍȕȦ [DzȖȗȐȧ].
ǯȈȚȍȔ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț ǪǷǸǨǪǶ.

 2.  ǹ ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȕȖȗȖȒ ǪǪǭǸǽ / Ǫǵǰǯ

ȊȣȉȍȘȐȚȍ ȕțȎȕȖȍ șțȉȔȍȕȦ Ȑ
ȕȈȎȔȐȚȍ ǶDz.

 - [ǬȈ] :  

ȗȖȧȊȓȧȍȚșȧ șȖȖȉȡȍȕȐȍ

[DzȖȗȐȘȖȊȈȕȐȍ], Ȑ Ȋșȍ ȜȈȑȓȣ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȑ,
ȊȐȌȍȖȒȓȐȗȖȊ Ȑ ȏȊțȒȖȏȈȗȐșȍȑ, ȏȈȗȐșȈȕȕȣȍ
ȊȖ ȊșȚȘȖȍȕȕȖȑ ȗȈȔȧȚȐ, ȒȖȗȐȘțȦȚșȧ ȕȈ
ȒȈȘȚț ȗȈȔȧȚȐ. ǷȖ ȏȈȊȍȘȠȍȕȐȐ ȒȖȗȐȘȖȊȈȕȐȧ
ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȈ ȗȍȘȍȝȖȌȐȚ Ȋ ȘȍȎȐȔ
ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ.

 - [ǵȍȚ] :  ȖȚȔȍȕȈ ȖȗȍȘȈȞȐȐ ȒȖȗȐȘȖȊȈȕȐȧ ȕȈ ȒȈȘȚț.

ǭșȓȐ ȕȈ ȒȈȘȚȍ ȗȈȔȧȚȐ ȕȍȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȔȍșȚȈ Ȍȓȧ
ȒȖȗȐȘȖȊȈȕȐȧ ȜȈȑȓȖȊ Ȑȏ ȊșȚȘȖȍȕȕȖȑ ȗȈȔȧȚȐ

(27Ǵȉ), ȚȖ ȗȘȐ ȊȣȗȖȓȕȍȕȐȐ ȒȖȔȈȕȌȣ [DzȖȗȐȧ]
ȉțȌȍȚ șȒȖȗȐȘȖȊȈȕȈ ȚȖȓȤȒȖ ȟȈșȚȤ șȕȐȔȒȖȊ, ȗȖșȓȍ
ȟȍȋȖ ȗȖȧȊȐȚșȧ șȖȖȉȡȍȕȐȍ [ǵȍȚ ȔȍșȚȈ] ǯȈȚȍȔ șȕȖȊȈ
ȊȒȓȦȟȐȚșȧ ȘȍȎȐȔ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ. ǷȍȘȍȌ ȚȍȔ
ȒȈȒ ȊșȚȈȊȐȚȤ ȒȈȘȚț ȗȈȔȧȚȐ Ȋ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘț, țȌȈȓȐȚȍ
ȕȍȕțȎȕȣȍ ȜȈȑȓȣ, ȟȚȖȉȣ ȖșȊȖȉȖȌȐȚȤ ȔȍșȚȖ.

ǷȖșȓȍ ȊȣȉȖȘȈ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ [DzȖȗȐȧ] ȗȘȐ ȒȖȗȐȘȖȊȈȕȐȐ
ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȑ Ȑȏ ȊșȚȘȖȍȕȕȖȑ ȗȈȔȧȚȐ ȕȈ ȒȈȘȚț ȗȈȔȧȚȐ
ȕȖȊȖȔț ȜȈȑȓț, ȏȈȗȐșȈȕȕȖȔț ȕȈ ȒȈȘȚț ȗȈȔȧȚȐ, ȊȖ
ȐȏȉȍȎȈȕȐȍ ȌțȉȓȐȘȖȊȈȕȐȧ ȐȔȍȕ ȉțȌȍȚ ȗȘȐșȊȖȍȕ
șȓȍȌțȦȡȐȑ ȗȖ ȗȖȘȧȌȒț ȕȖȔȍȘ.

 -  ǭșȓȐ Ȋ ȔȍȕȦ [ȹ ȜȈȑȓȈ] ȊȣȉȘȈȚȤ ȕȈșȚȘȖȑȒț

[ǹȉȘȖș]: ȕțȔȍȘȈȞȐȧ ȐȔȍȕ ȗȘȖȌȖȓȎȐȚșȧ ș ȐȔȍȕȐ
ȗȖșȓȍȌȕȍȋȖ ȏȈȗȐșȈȕȕȖȋȖ ȜȈȑȓȈ.

 -  ǭșȓȐ Ȋ ȔȍȕȦ [ȹ ȜȈȑȓȈ] ȊȣȉȘȈȚȤ ȕȈșȚȘȖȑȒț

[ǹȍȘȐȧ]: ȕțȔȍȘȈȞȐȧ ȐȔȍȕ ȗȘȖȌȖȓȎȐȚșȧ ș ȐȔȍȕȐ
ȗȖșȓȍȌȕȍȋȖ ȖȚșȕȧȚȖȋȖ ȜȈȑȓȈ. ǷȖcȓȍ ȏȈȊȍȘȠȍȕȐȧ
ȊȣȗȖȓȕȍȕȐȧ ȜțȕȒȞȐȐ [DzȖȗȐȧ] ȕȈ ǮDz-ȌȐșȗȓȍȑ
ȊȣȊȖȌȐȚșȧ ȗȖșȓȍȌȕȍȍ ȏȈȗȐșȈȕȕȖȍ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ Ȑȏ
ȗȖșȓȍȌȕȍȑ șȒȖȗȐȘȖȊȈȕȕȖȑ ȗȈȗȒȐ.

ɇɚɡɚɞ

ɍɫɬɚɧ.

Ɂɚɳɢɬɚ

ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɩɢɫɤɚ ɥɢɰ

 

:

ɂɡɦɟɧɢɬɶ ɩɨɪɹɞɨɤ.

Ʉɨɪɡɢɧɚ

 

:

ȼɵɤɥ.

Ɂɜɭɤ. ɤɨɦɦɟɧɬ.

 

:

ȼɵɤɥ.

ɍɞɚɥɢɬɶ

DPOF

Ʉɨɩɢɹ

Ⱦɚ

ɇɟɬ