- OK: / Компактный камера Samsung ST70

Страница: 79 из 109

background image

78

 - DzȕȖȗȒȈ OK: ȊȣȉȖȘ / ȕȈșȚȘȖȑȒȈ ȔȍȕȦ

ǷȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȤșȒȐȑ ȞȊȍȚ.

- DzȕȖȗȒȐ ǪǪǭǸǽ/Ǫǵǰǯ: ȊȣȉȖȘ R, G, B

 - DzȕȖȗȒȐ ǪdzǭǪǶ/ǪǷǸǨǪǶ:

ȐȏȔȍȕȧȦȚ ȏȕȈȟȍȕȐȍ
ȗȈȘȈȔȍȚȘȈ

ǷȖȓȤȏȖȊ. RGB

ȐȏȔȍȕȐȚȍ ȞȊȍȚȖȊțȦ ȚȖȕȈȓȤȕȖșȚȤ
ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ, Ȕȍȕȧȧ ȏȕȈȟȍȕȐȧ
ȒȘȈșȕȖȋȖ (R), ȏȍȓȍȕȖȋȖ (G) Ȑ
șȐȕȍȋȖ (B). 

ǸȍȌȈȒȚȐȘȖȊȈȕȐȍ ( 

 )

ǰșȗȖȓȤȏțȑȚȍ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȥȜȜȍȒȚȣ ȐȕȚȍȓȓȍȒȚțȈȓȤȕȖȋȖ
ȖȉȢȍȒȚȐȊȈ, ȟȚȖȉȣ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ șȚȈȓȐ țȕȐȒȈȓȤȕȣȔȐ.

 1.  ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț ȘȍȎȐȔȈ

ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ, Ȉ ȏȈȚȍȔ
ȒȕȖȗȒț MENU.

 2.  ǷȘȐ ȗȖȔȖȡȐ ȒȕȖȗȖȒ ǪȊȍȘȝ/

ǪȕȐȏ Ȋ ȔȍȕȦ ǸȍȌȈȒȚȐȘȖȊȈȕȐȍ
ȊȣȉȍȘȐȚȍ ȏȕȈȟȖȒ ȔȍȕȦ
[ǨȊȚȖȜȐȓȤȚȘ] ( 

 ) Ȑ

ȕȈȎȔȐȚȍ ǶDz.

 3.  ǹ ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȕȖȗȖȒ ǪȓȍȊȖ/ǪȗȘȈȊȖ ȊȣȉȍȘȐȚȍ

ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖȍ ȗȖȌȔȍȕȦ Ȑ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț ǶDz.

ɇɚɡɚɞ

ɋɦɟɫɬ.

Ⱥɜɬɨɮɢɥɶɬɪ

ǨȊȚȖȜȐȓȤȚȘ

ɇɚɡɚɞ

ɋɦɟɫɬ.

ɇɚɡɚɞ

ɋɦɟɫɬ.

Ⱥɜɬɨɮɢɥɶɬɪ

Ɂɧɚɱɨɤ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ

ɇɨɪɦɚ

ɗɮɮɟɤɬ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.

Ɇɢɧɢɚɬɸɪɚ

Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢɹ ɩɟɣɡɚɠɚ ɢɥɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ
ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɭɸ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ
ɦɢɧɢɚɬɸɪɧɭɸ ɤɨɩɢɸ. ɗɮɮɟɤɬ ɪɚɡɦɵɬɢɹ
ɮɪɚɝɦɟɧɬɨɜ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɞɟɥɚɟɬ ɨɛɴɟɤɬɵ
ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɨɧɢ ɟɫɬɶ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ.

ȼɢɧɶɟɬɤɚ

ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɰɜɟɬɨɜ ɜ ɫɬɢɥɟ ɪɟɬɪɨ, ɜɵɫɨɤɨɣ
ɤɨɧɬɪɚɫɬɧɨɫɬɢ ɢ ɹɪɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ
ɦɚɫɤɢ.

Ʌɢɧɡɚ “ɪɵɛɢɣ

ɝɥɚɡ” 1

ɂɫɤɚɠɚɟɬ ɛɥɢɡɤɢɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɞɥɹ ɢɦɢɬɚɰɢɢ
ɨɛɴɟɤɬɢɜɚ «ɪɵɛɢɣ ɝɥɚɡ».

Ʌɢɧɡɚ “ɪɵɛɢɣ

ɝɥɚɡ” 2

Ɂɚɬɟɦɧɹɟɬ ɤɪɚɹ ɫɧɢɦɤɚ ɢ ɢɫɤɚɠɚɟɬ ɛɥɢɡɤɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɵ ɞɥɹ ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɚ «ɪɵɛɢɣ ɝɥɚɡ».