MENU, - Компактный камера Samsung ST70

Страница: 75 из 109

background image

74

ǵȈșȚȘȖȑȒȈ ȜțȕȒȞȐȐ ȗȘȖșȔȖȚȘȈ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ǮDz-ȌȐșȗȓȍȧ

ǼțȕȒȞȐȐ ȘȍȎȐȔȈ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ ȔȖȎȕȖ ȕȈșȚȘȖȐȚȤ ș ȗȖȔȖȡȤȦ
ǮDz-ȌȐșȗȓȍȧ. Ǫ ȘȍȎȐȔȍ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț

MENU, ȟȚȖȉȣ ȖȚȒȘȣȚȤ ȔȍȕȦ ȕȈșȚȘȖȍȒ ȕȈ ǮDz-ȌȐșȗȓȍȍ. Ǫ
ȘȍȎȐȔȍ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ ȌȖșȚțȗȕȣ șȓȍȌțȦȡȐȍ ȔȍȕȦ ȕȈșȚȘȖȍȒ.
ǿȚȖȉȣ șȌȍȓȈȚȤ șȕȐȔȖȒ ȗȖșȓȍ ȊȣȉȖȘȈ ȕȈșȚȘȖȍȒ Ȋ ȔȍȕȦ ȘȍȎȐȔȈ
ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ, ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ ȐȓȐ șȗțșȒȈ.

ǸȍȎȐȔ

ǴȍȕȦ

ǹțȉȔȍȕȦ

ǹȚȘ.

ǸȍȌȈȒȚ.
(

 )

ǰȏȔȍȕȐȚȤ

ȘȈȏȔȍȘ

2592X1944

2048X1536

ǹȚȘ.76

1024X768

2592X1728

1776X1184

2560X1440

1920X1080

ǯȈșȚȈȊȒȈ

ǷȖȊȍȘȕțȚȤ

90’ ȗȖ ȟȈș

90’ ȗȘȚ ȟȈș

ǹȚȘ.77

180˚

-

ǹȍȓ.

ǼȖȚȖșȚȐȓȧ

ǵȖȘȔȈ

ȅșȒȐȏ

ǹȚȘ.77

ǨȕȚȐ-ȚțȔȈȕ

ǴȧȋȒȈȧ

ǪȣșȖȒȈȧ

dzȍș

ǸȍȚȘȖ

ǽȖȓȖȌȕ.

ǹȗȖȒȖȑȕ.

DzȓȈșșȐȒȈ

ǵȍȋȈȚȐȊ

ǷȖȓȤȏȖȊ. RGB

ǨȊȚȖȜȐȓȤȚȘ

ǵȖȘȔȈ

ǴȐȕȐȈȚȦȘȈ

ǹȚȘ.78

ǪȐȕȤȍȚȒȈ

dzȐȕȏȈ “ȘȣȉȐȑ ȋȓȈȏ” 1

dzȐȕȏȈ “ȘȣȉȐȑ ȋȓȈȏ” 2

-

ǻȓțȟȠ.

ȐȏȖȉȘȈȎ

ǪȣȒȓ

ǨǩDz

ǹȚȘ.79

ǻșȚȘ.ȒȘ.ȋȓȈȏ

ǸȍȚțȠȤ ȓȐȞȈ

ȇȘȒȖșȚȤ

DzȖȕȚȘȈșȚ.

ǵȈșȣȡȍȕȕȖșȚȤ ǬȖȉȈȊȐȚȤ ȠțȔ

ǴțȓȤȚȐ-

șȓȈȑȌȠȖț

(  

)

ǵȈȟȈȚȤ

ǷȘȖșȔȖȚȘ / ǷȖȊȚȖȘ

-

ǹȚȘ.81

ǰȏȖȉȘaȎ.

Ǫșȍ

ǬȈȚȈ

ǹȚȘ.81

ǪȣȉȖȘ

-

ǸȍȎȐȔ

ǴȍȕȦ

ǹțȉȔȍȕȦ

ǬȖșȚțȗȕȣȍ

ȘȍȎȐȔȣ

ǹȚȘ.

ǴțȓȤȚȐ-

șȓȈȑȌȠȖț

(

 )

ǰȕȚȍȘȊȈȓ

1, 3, 5, 10 șȍȒ. -

ǹȚȘ.82

ǴȍȓȖȌȐȧ

ǪȣȒȓ.

ǺțȔȈȕ

-

ǹȚȘ.82

DzȈȗȍȓȤ

ǴțȏȈ

ǪȖȧȎ

ǯȈȒȈȚ

-

ȅȜȜȍȒȚ

ǪȣȒȓ.

ǷȖȒȖȑ

-

ǹȚȘ.82

ǪȍȓȐȒȖȓȍȗȐȍ

ǶȚȌȣȝ

ǨȒȚȐȊȕȖșȚȤ ǶȟȈȘȖȊȈȕȐȍ

-

ǷȈȘȈȔȍȚȘȣ

ȜȈȑȓȈ

(  

)

ǻȌȈȓȐȚȤ

ǪȣȉȖȘ

-

ǹȚȘ.83

Ǫșȍ

ǬȈ / ǵȍȚ

ǯȈȡȐȚȈ

ǪȣȉȖȘ

-

ǹȚȘ.83

Ǫșȍ

ǹȕȧȚȤ / ǯȈȡȐȚȐȚȤ

ǰȏȔȍȕȍȕȐȍ

șȗȐșȒȈ ȓȐȞ

ǰȏȔȍȕȐȚȤ ȗȖȘȧȌȖȒ

-

ǹȚȘ.84

ǻȌȈȓ. ǴȖȧǯȊȍȏȌȈ

-

DzȖȘȏȐȕȈ

ǪȣȒȓ.

ǪȒȓ.

-

ǹȚȘ.85

ǪȖșșȚȈȕȖȊȐȚȤ

-

-

ǯȊțȒ.

ȒȖȔȔȍȕȚ.

ǪȣȒȓ.

-

ǹȚȘ.85

ǪȒȓ.

-

DPOF

ǹȚȈȕȌȈȘȚ

ǪȣȉȖȘ / Ǫșȍ / 

ǶȚȔȍȕȐȚȤ

ǹȚȘ.86

~

ǹȚȘ.87

ǰȕȌȍȒș

ǬȈ / ǵȍȚ

ǼȖȘȔȈȚ

ǪȣȉȘȈȚȤ / Ǫșȍ / 

ǶȚȔȍȕȐȚȤ

DzȖȗȐȧ

ǬȈ

-

ǹȚȘ.88

ǵȍȚ

-