( ) / ( Компактный камера Samsung ST70

Страница: 72 из 109

background image

71

 ǴȈȒșȐȔȈȓȤȕȈȧ ȒȘȈȚȕȖșȚȤ țȊȍȓȐȟȍȕȐȧ Ȋ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ

ȖȚ ȜȖȘȔȈȚȈ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ

 ǷȖȌȘȍȏȒȈ: ȔȖȎȕȖ ȊȣȉȘȈȚȤ Ȑ șȖȝȘȈȕȐȚȤ ȟȈșȚȤ

ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ ȒȈȒ ȖȚȌȍȓȤȕȖȍ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ.

 1.  ǪȣȉȍȘȐȚȍ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ,

ȒȖȚȖȘȖȍ ȝȖȚȐȚȍ țȊȍȓȐȟȐȚȤ, Ȑ
ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț țȊȍȓȐȟȍȕȐȧ.
ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț OK — Ȑ
ȗȖȧȊȐȚșȧ șȖȖȉȡȍȕȐȍ.

 2.  ǹ ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȕȖȗȖȒ ǪǪǭǸǽ/Ǫǵǰǯ

ȊȣȉȍȘȐȚȍ ȕțȎȕȖȍ șțȉȔȍȕȦ Ȑ
ȕȈȎȔȐȚȍ ǶDz.

 - [ǬȈ] : 

 

ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ ȗȖșȓȍ ȗȖȌȘȍȏȒȐ ȉțȌȍȚ
șȖȝȘȈȕȍȕȖ Ȋ ȜȈȑȓȍ ȗȖȌ ȕȖȊȣȔ ȐȔȍȕȍȔ Ȑ
ȗȖȧȊȐȚșȧ ȕȈ ǮDz-ȌȐșȗȓȍȍ.

 - [ǵȍȚ] : ȏȈȒȘȣȚȤ ȔȍȕȦ ȗȖȌȘȍȏȒȐ.

Ä ǭșȓȐ Ȍȓȧ șȖȝȘȈȕȍȕȐȧ ȜȘȈȋȔȍȕȚȈ ȕȍ ȝȊȈȚȈȍȚ ȗȈȔȧȚȐ,

ȚȖ ȖȉȘȍȏȈȚȤ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ ȕȍ țȌȈșȚșȧ.

 ǻȊȍȓȐȟȍȕȐȍ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ

 1.  ǪȣȉȍȘȐȚȍ șȕȐȔȖȒ Ȍȓȧ

țȊȍȓȐȟȍȕȐȧ Ȑ ȗȖȊȍȘȕȐȚȍ
ȘȣȟȈȎȖȒ ǾȐȜȘȖȊȖȑ ȏțȔ
ȊȗȘȈȊȖ. ǪȣȉȘȈȕȕȣȑ șȕȐȔȖȒ
ȉțȌȍȚ țȊȍȓȐȟȍȕ ȗȘȖȋȘȈȔȔȕȣȔȐ
șȘȍȌșȚȊȈȔȐ.

 2.  ǹ ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȕȖȗȒȐ DzțȘșȖȘ/OK

ȔȖȎȕȖ ȗȘȖșȔȈȚȘȐȊȈȚȤ ȘȈȏȕȣȍ
ȟȈșȚȐ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ.

 3.  ǷȍȘȍȌȊȐȕȤȚȍ ȘȣȟȈȎȖȒ

ȅșȒȐȏȣ ȊȓȍȊȖ Ȍȓȧ ȊȖȏȊȘȈȚȈ
țȊȍȓȐȟȍȕȕȖȋȖ șȕȐȔȒȈ Ȋ
ȐșȝȖȌȕȖȍ șȖșȚȖȧȕȐȍ.

 -  ǿȚȖȉȣ țȏȕȈȚȤ, țȊȍȓȐȟȍȕȖ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ ȕȈ ȌȐșȗȓȍȍ

ȐȓȐ ȕȍȚ, ȗȖșȔȖȚȘȐȚȍ, ȍșȚȤ ȓȐ Ȋ ȊȍȘȝȕȍȔ ȓȍȊȖȔ
țȋȓț ȌȐșȗȓȍȧ ȐȕȌȐȒȈȚȖȘ țȊȍȓȐȟȍȕȐȧ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ.

(ǭșȓȐ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ ȕȍ țȊȍȓȐȟȍȕȖ, ȐȕȌȐȒȈȚȖȘ
ȖȚșțȚșȚȊțȍȚ). ǴȖȎȕȖ ȚȈȒȎȍ ȗȘȖȊȍȘȐȚȤ ȖȉȓȈșȚȤ
țȊȍȓȐȟȍȕȐȧ.

 - ǪȐȌȍȖȒȓȐȗȣ Ȑ WAV-ȜȈȑȓȣ țȊȍȓȐȟȐȚȤ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ.

 -  ǷȘȐ ȗȘȖșȔȖȚȘȍ țȊȍȓȐȟȍȕȕȖȋȖ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ ȔȖȋțȚ

șȚȈȚȤ ȏȈȔȍȚȕȣȔȐ ȍȋȖ ȔȍȓȒȐȍ ȌȍȜȍȒȚȣ.

ǸȈȏȔȍȘ

ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ

ǴȈȒșȐȔȈȓȤȕȈȧ

ȒȘȈȚȕȖșȚȤ

țȊȍȓȐȟȍȕȐȧ

X13.5 X12.5 X10.4 X10.0 X10.2 X8.0

X6.4

ɉɨɞɪɟɡɤɚ

ɉɨɞɬɜ.

Ɉɛɪɟɡɤɚ?

Ⱦɚ

ɇɟɬ

ǸȣȟȈȎȖȒ ȅǹDzǰǯȃ ( º ) / ǻǪǭdzǰǿǭǵǰǭ ( 

í )