( ) / ( Компактный камера Samsung ST70

Страница: 71 из 109

background image

70

ǸȣȟȈȎȖȒ ȅǹDzǰǯȃ ( º ) / ǻǪǭdzǰǿǭǵǰǭ ( 

í )

 ǷȖȐșȒ ȐȓȐ țȌȈȓȍȕȐȍ ȜȈȑȓȖȊ

1. ǵȈȎȔȐȚȍ ȘȣȟȈȎȖȒ ȅșȒȐȏȖȊ ȊȓȍȊȖ

Ȋ ȖȒȕȍ ǴȍȕȍȌȎ. ȈȓȤȉȖȔȈ.

2. ǷȘȐ ȒȈȎȌȖȔ șȔȍȡȍȕȐȐ ȘȣȟȈȎȒȈ

ȅșȒȐȏȣ ȊȓȍȊȖ ȜȈȑȓȣ ȌȈȕȕȖȑ
ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ ȖȚȖȉȘȈȎȈȦȚșȧ Ȋ ȖȒȕȍ
ǴȍȕȍȌȎȍȘȈ ȈȓȤȉȖȔȖȊ.

3. ǪȣȉȖȘ ȜȈȑȓȖȊ ȖșțȡȍșȚȊȓȧȍȚșȧ ȒȕȖȗȒȈȔȐ ǪȊȍȘȝ/ǪȕȐȏ/

ǪȓȍȊȖ/ǪȗȘȈȊȖ.

4. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț ǻȌȈȓȐȚȤ ( Õ ) Ȍȓȧ țȌȈȓȍȕȐȧ ȊȣȉȘȈȕȕȣȝ

ȜȈȑȓȖȊ.

ł ǷȘȐ ȗȘȖșȔȖȚȘȍ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȑ ǨȓȤȉȖȔȈ ȐȓȐ ȗȘȐ

ȊȣȉȖȘȍ ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ ȔȖȎȍȚ ȗȘȖȑȚȐ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ
șȍȒțȕȌ, Ȋ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐ ȖȚ ȖȉȢȨȔȈ șȖȝȘȈȕȍȕȕȖȑ
ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȐ. ǶȌȕȈȒȖ, ȥȚȖ ȊȖȊșȍ ȕȍ ȋȖȊȖȘȐȚ
Ȗ ȕȍȐșȗȘȈȊȕȖȑ ȘȈȉȖȚȍ ȒȈȔȍȘȣ, ȗȖȎȈȓțȑșȚȈ,
ȗȖȌȖȎȌȐȚȍ, ȗȖȒȈ ȗȖȧȊȐȚșȧ ȥȒȘȈȕ ǨȓȤȉȖȔȈ.

[3-ǶȒȕȖ

ȔȐȕȐȒȈȘȚȐȕȖȒ]

[9-ǶȒȕȖ

ȔȐȕȐȒȈȘȚȐȕȖȒ]

[20-ǶȒȕȖ

ȔȐȕȐȒȈȘȚȐȕȖȒ]

 ǼȐȓȤȚȘ ǨȓȤȉȖȔȈ

1. ǵȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț ǴǭǵȆ Ȋ ȘȍȎȐȔȍ

ǨȓȤȉȖȔȈ.

2. ǪȣȉȖȘ ȎȍȓȈȍȔȖȑ ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ

ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ȒȓȈșșȐȜȐȞȐȘȖȊȈȚȤ Ȑ
ȐșȒȈȚȤ ȜȈȑȓȣ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȕȖȗȖȒ
ǪǪǭǸǽ/Ǫǵǰǯ.

 ǶșȖȉȍȕȕȖșȚȐ ȒȈȚȍȋȖȘȐȑ

DzȈȚȍȋȖȘȐȧ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ

Ɏɨɪɦɚɬɵ

ɮɚɣɥɨɜ

Ɍɢɩ

Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɬɢɩɨɦ ɮɚɣɥɚ

(ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɧɢɦɨɤ, ɜɢɞɟɨ ɢɥɢ ɡɜɭɤ)

ɂɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ,

ɜɢɞɟɨ, ɡɜɭɤ

Ⱦɚɬɚ

Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɞɚɬ
ɡɚɩɢɫɢ

ɐɜɟɬ

Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɰɜɟɬɨɦ

ɇɟɞɟɥɹ

Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɧɟɞɟɥɶ ɡɚɩɢɫɢ

Ʌɢɰɨ

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɢɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɥɢɰ,
ɫɧɹɬɵɯ ɜ ɪɟɠɢɦɟ Ɉɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɥɢɰ.

Ɏɢɥɶɬɪ 2010.01.01

Ɏɢɥɶɬɪ 2010.01.01

Ɏɢɥɶɬɪ 2010.01.01

ɇɚɡɚɞ

ɍɫɬɚɧ.

Ɍɢɩ

Ⱦɚɬɚ

ɐɜɟɬ

ɇɟɞɟɥɹ

Ʌɢɰɨ

Ɣ Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ [Ʌɢɰɨ] ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɥɢɰ,

ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɪɟɠɢɦɟ Ɉɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɥɢɰ.