( ) / ( Компактный камера Samsung ST70

Страница: 70 из 109

background image

69

ǰșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍ ȒȕȖȗȖȒ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ
Ȍȓȧ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ

ǵȈȝȖȌȧșȤ Ȋ ȘȍȎȐȔȍ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ, ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȕȖȗȖȒ
ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ ȔȖȎȕȖ ȕȈșȚȘȖȐȚȤ ȜțȕȒȞȐȐ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ.

ǻȔȕȣȑ ȈȓȤȉȖȔ

ǴȖȎȕȖ ȗȘȖșȔȈȚȘȐȊȈȚȤ șȘȈȏț ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȑ, țȊȍȓȐȟȐȚȤ
ȊȣȉȘȈȕȕȖȍ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ, ȖȉȘȍȏȈȚȤ Ȑ șȖȝȘȈȕȐȚȤ ȍȋȖ ȟȈșȚȤ.

1. ǷȍȘȍȌȊȐȕȤȚȍ ȘȣȟȈȎȖȒ ȅșȒȐȏȣ

ȊȓȍȊȖ ȗȘȐ ȗȖȒȈȏȍ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ
Ȍȓȧ ȊȝȖȌȈ Ȋ ǴȍȕȍȌȎȍȘ ȈȓȤȉȖȔȈ.

2. ǹ ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȕȖȗȖȒ ǪdzǭǪǶ/

ǪǷǸǨǪǶ ȊȣȉȍȘȐȚȍ ȕțȎȕȖȍ
ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ.

3. ǷȍȘȍȌȊȐȕȤȚȍ ȘȣȟȈȎȖȒ

ǾȐȜȘȖȊȖȑ ȏțȔ ȊȗȘȈȊȖ Ȍȓȧ
ȊȖȏȊȘȈȚȈ Ȓ ȕȖȘȔȈȓȤȕȖȔț
ȘȍȎȐȔț ȖȚȖȉȘȈȎȍȕȐȧ.

ǸȣȟȈȎȖȒ ȅǹDzǰǯȃ ( º ) / ǻǪǭdzǰǿǭǵǰǭ ( 

í )

DzȕȖȗȒȈ ȘȍȎȐȔȈ “ǷȘȖșȔȖȚȘ”

 ǭșȓȐ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȈ ȉȣȓȈ ȊȒȓȦȟȍȕȈ ș

ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȕȖȗȒȐ POWER, ȚȖ Ȋ ȘȍȎȐȔ
ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ ȔȖȎȕȖ ȗȍȘȍȑȚȐ,
ȕȈȎȈȊ ȒȕȖȗȒț ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȍ,
Ȑ ȏȈȚȍȔ ȗȍȘȍȑȚȐ Ȋ ȘȍȎȐȔ ȏȈȗȐșȐ,
șȕȖȊȈ ȕȈȎȈȊ ȥȚț ȒȕȖȗȒț.

 ǷȐȚȈȕȐȍ ȔȖȎȕȖ ȊȒȓȦȟȐȚȤ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȕȖȗȒȐ

ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ. ǷȘȐ ȥȚȖȔ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȈ ȗȍȘȍȑȌȍȚ Ȋ ȘȍȎȐȔ
ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ. ǿȚȖȉȣ ȊȣȒȓȦȟȐȚȤ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘț, șȕȖȊȈ
ȕȈȎȔȐȚȍ ȒȕȖȗȒț ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ.

 ǸȍȎȐȔ ǹȗȖșȖȉ ȖȗȖȊȍȡȍȕȐȧ: ȟȚȖȉȣ ȊȣȉȘȈȚȤ șȗȖșȖȉ

ȖȗȖȊȍȡȍȕȐȧ, țȌȍȘȎȐȊȈȑȚȍ
ȕȈȎȈȚȖȑ ȒȕȖȗȒț ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ
ȕȍ Ȕȍȕȍȍ 3 ș. Ǫ ȘȍȎȐȔȍ
ǹȗȖșȖȉ ȖȗȖȊȍȡȍȕȐȧ ȕȍ ȉțȌțȚ
ȊȖșȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȤșȧ ȏȊțȒȐ,
șȖȗȘȖȊȖȎȌȈȦȡȐȍ ȕȈȎȈȚȐȍ ȒȕȖȗȒȐ
ȏȈȚȊȖȘȈ Ȑ ȜțȕȒȞȐȖȕȈȓȤȕȣȝ
ȒȕȖȗȖȒ, ȊȒȓȦȟȍȕȐȍ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ
Ȑ ȊȒȓȦȟȍȕȐȍ ȥȜȜȍȒȚȖȊ.
ǿȚȖȉȣ ȖȚȔȍȕȐȚȤ ȘȍȎȐȔ ǹȗȖșȖȉ
ȖȗȖȊȍȡȍȕȐȧ, ȊȒȓȦȟȐȚȍ
ȜȖȚȖȒȈȔȍȘț, ȕȈȎȈȊ ȒȕȖȗȒț
ȗȐȚȈȕȐȧ (POWER).

[ǨȓȤȉȖȔ 3-ǶȒȕȖ ȔȐȕȐȒȈȘȚȐȕȖȒ]

[ǪȣȌȍȓȍȕȕȈȧ ȏȖȕȈ

ȘȍȏȒȖșȚȐ]

ǷȖȊȍȘȕȐȚȍ ȘȣȟȈȎȖȒ

ǾȐȜȘȖȊȖȑ ȏțȔ (

í)

ȊȗȘȈȊȖ.

ǷȖȊȍȘȕȐȚȍ ȘȣȟȈȎȖȒ

ȅșȒȐȏȣ (

º) ȊȓȍȊȖ.

Ɏɢɥɶɬɪ 2010.01.01