NTSC Компактный камера Samsung ST70

Страница: 65 из 109

background image

64

ǵȈșȚȘȖȑȒȐ (  

)

ǪȣȉȍȘȐȚȍ ȚȐȗ ȊȣȝȖȌȕȖȋȖ ȊȐȌȍȖșȐȋȕȈȓȈ – NTSC ȐȓȐ

PAL. ǪȈȠ ȊȣȉȖȘ ȉțȌȍȚ ȏȈȊȐșȍȚȤ ȖȚ ȚȐȗȈ ȗȖȌȒȓȦȟȈȍȔȖȋȖ
țșȚȘȖȑșȚȊȈ (ȔȖȕȐȚȖȘȈ, ȚȍȓȍȊȐȏȖȘȈ Ȑ Ț.ȗ.) Ǫ ȘȍȎȐȔȍ PAL 
ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȍȚșȧ ȚȖȓȤȒȖ ȜȖȘȔȈȚ BDGHI.

 ǷȖȌȒȓȦȟȍȕȐȍ Ȓ ȊȕȍȠȕȍȔț ȔȖȕȐȚȖȘț

ǷȘȐ ȗȖȌȒȓȦȟȍȕȐȐ ȒȈȔȍȘȣ
Ȓ ȊȕȍȠȕȍȔț ȔȖȕȐȚȖȘț ȕȈ
ȕȍȋȖ ȉțȌțȚ ȊȣȊȖȌȐȚȤșȧ Ȋșȍ
ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ Ȑ ȔȍȕȦ ǮDz-
ȌȐșȗȓȍȧ ȒȈȔȍȘȣ.

ǪȣȉȖȘ ȚȐȗȈ ȊȣȝȖȌȕȖȋȖ ȊȐȌȍȖșȐȋȕȈȓȈ

ǮȍȓȚȣȑ – ȊȐȌȍȖ

ǩȍȓȣȑ – ȏȊțȒ

- NTSC :  ǹȀǨ, DzȈȕȈȌȈ, ȇȗȖȕȐȧ, ȆȎȕȈȧ DzȖȘȍȧ, ǺȈȑȊȈȕȤ,

ǴȍȒșȐȒȈ.

- PAL  :  ǨȊșȚȘȈȓȐȧ, ǨȊșȚȘȐȧ, ǩȍȓȤȋȐȧ, DzȐȚȈȑ, ǬȈȕȐȧ,

ǼȐȕȓȧȕȌȐȧ, ǫȍȘȔȈȕȐȧ, ǪȍȓȐȒȖȉȘȐȚȈȕȐȧ,
ǵȐȌȍȘȓȈȕȌȣ, ǰȚȈȓȐȧ, DzțȊȍȑȚ, ǴȈȓȈȑȏȐȧ,
ǵȖȊȈȧ ǯȍȓȈȕȌȐȧ, ǹȐȕȋȈȗțȘ, ǰșȗȈȕȐȧ, ȀȊȍȞȐȧ,
ȀȊȍȑȞȈȘȐȧ, ǺȈȐȓȈȕȌ, ǵȖȘȊȍȋȐȧ.

- ǷȘȐ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȐ Ȋ ȒȈȟȍșȚȊȍ ȊȕȍȠȕȍȋȖ ȔȖȕȐȚȖȘȈ

ȚȍȓȍȊȐȏȖȘȈ ȗȍȘȍȒȓȦȟȐȚȍ ȍȋȖ ȕȈ ȗȘȐȍȔ șȐȋȕȈȓȈ ȖȚ
ȊȕȍȠȕȍȋȖ țșȚȘȖȑșȚȊȈ ȐȓȐ șȖ ȊȝȖȌȈ AV.

- ǷȘȐ ȗȘȖșȔȖȚȘȍ ȕȈ ȊȕȍȠȕȍȔ ȔȖȕȐȚȖȘȍ ȔȖȋțȚ ȕȈȉȓȦȌȈȚȤșȧ

ȞȐȜȘȖȊȣȍ ȗȖȔȍȝȐ, ȥȚȖ ȕȍ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȕȍȐșȗȘȈȊȕȖșȚȤȦ.

- ǭșȓȐ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȕȍ ȗȖ ȞȍȕȚȘț ȥȒȘȈȕȈ,

ȖȚȞȍȕȚȘȐȘțȑȚȍ ȍȋȖ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ
ȚȍȓȍȊȐȏȖȘȈ.

- ǿȈșȚȤ șȕȐȔȒȈ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ ȕȍ ȗȖȒȈȏȈȕȈ, ȒȖȋȌȈ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȈ

ȗȖȌșȖȍȌȐȕȍȕȈ Ȓ ȊȕȍȠȕȍȔț ȔȖȕȐȚȖȘț.

- DzȖȋȌȈ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȈ ȗȖȌȒȓȦȟȍȕȈ Ȓ ȊȕȍȠȕȍȔț ȔȖȕȐȚȖȘț, ȕȈ

ȕȍȔ ȖȚȖȉȘȈȎȈȍȚșȧ ȚȖȟȕȖ ȚȈȒȖȍ ȔȍȕȦ, ȒȈȒ Ȑ ȕȈ ǮDz-ȌȐșȗȓȍȍ.

ɇɚɡɚɞ

ɍɫɬɚɧ.

ɉɨɞɫɜɟɬɤɚ ȺɎ 

:ȼɤɥ.

USB  

:Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪ

ȼɢɞɟɨɜɵɯɨɞ :NTSC

ɉɈ ɞɥɹ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɉɄ 

:ȼɤɥ.

NTSC
PAL