London Компактный камера Samsung ST70

Страница: 62 из 109

background image

61

ǰșȗȖȓȤȏțȍȚșȧ Ȍȓȧ ȜȖȘȔȈȚȐȘȖȊȈȕȐȧ ȗȈȔȧȚȐ. Ǫ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ
ȊȣȗȖȓȕȍȕȐȧ ȜțȕȒȞȐȐ [ǼȖȘȔȈȚȐp] ȉțȌțȚ țȌȈȓȍȕȣ
Ȋșȍ ȏȈȗȐșȈȕȕȣȍ Ȋ ȗȈȔȧȚȐ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ, ȊȒȓȦȟȈȧ
ȏȈȡȐȡȍȕȕȣȍ. ǷȍȘȍȌ ȜȖȘȔȈȚȐȘȖȊȈȕȐȍȔ ȗȈȔȧȚȐ ȕȍ
ȏȈȉțȌȤȚȍ ȗȍȘȍȕȍșȚȐ ȕțȎȕȣȍ ȊȈȔ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ ȕȈ ǷDz.

 - ǹțȉȔȍȕȦ

ǷȘȐ ȊȣȉȖȘȍ [ǬȈ]

: ȖȚȒȘȣȊȈȍȚșȧ ȖȒȕȖ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȍȕȐȧ

ȊȣȉȖȘȈ. ǪȣȉȍȘȐȚȍ [ǬȈ]. ǷȖȧȊȓȧȍȚșȧ
șȖȖȉȡȍȕȐȍ [ǼȖȘȔȈȚȐȘȖȊȈȕȐȍ], Ȑ
ȗȈȔȧȚȤ ȉțȌȍȚ ȖȚȜȖȘȔȈȚȐȘȖȊȈȕȈ.
ǭșȓȐ ȜȖȘȔȈȚȐȘȖȊȈȕȐȍ ȉȣȓȖ ȕȈȟȈȚȖ
Ȋ ȘȍȎȐȔȍ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ,
ȗȖȧȊȐȚșȧ șȖȖȉȡȍȕȐȍ [ǼȖȘȔȈȚ. ȏȈȊȍȘȠȍȕȖ]

ǷȘȐ ȊȣȉȖȘȍ [ǵȍȚ]* : ȜȖȘȔȈȚȐȘȖȊȈȕȐȧ ȕȍ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ.

ǼȖȘȔȈȚȐȘȖȊȈȕȐȍ ȗȈȔȧȚȐ

 DzȈȘȚț ȗȈȔȧȚȐ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȖȚȜȖȘȔȈȚȐȘȖȊȈȚȤ ș ȗȖȔȖȡȤȦ

ȔȍȕȦ [ǼȖȘȔȈȚȐp] Ȋ șȓȍȌțȦȡȐȝ șȓțȟȈȧȝ:

 - ǪșȚȈȊȓȍȕȈ ȕȖȊȈȧ ȐȓȐ ȕȍȖȚȜȖȘȔȈȚȐȘȖȊȈȕȕȈȧ ȒȈȘȚȈ ȗȈȔȧȚȐ;

 -  ǵȈ ȒȈȘȚȍ ȗȈȔȧȚȐ ȐȔȍȍȚșȧ ȜȈȑȓ, ȕȍ ȘȈșȗȖȏȕȈȊȈȍȔȣȑ

ȌȈȕȕȖȑ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȖȑ ȐȓȐ ȏȈȗȐșȈȕȕȣȑ ȕȈ ȌȘțȋȖȑ
ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȍ.

 -  ǪșȍȋȌȈ ȜȖȘȔȈȚȐȘțȑȚȍ ȒȈȘȚț ȗȈȔȧȚȐ Ȋ șȈȔȖȑ

ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȍ. ǭșȓȐ ȊșȚȈȊȓȍȕȈ ȒȈȘȚȈ ȗȈȔȧȚȐ,
ȖȚȜȖȘȔȈȚȐȘȖȊȈȕȕȈȧ ȕȈ ȌȘțȋȖȑ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȍ, ȕȈ
țșȚȘȖȑșȚȊȍ ȟȚȍȕȐȧ ȒȈȘȚ ȗȈȔȧȚȐ ȐȓȐ ȕȈ ǷDz, ȚȖ ȗȖȧȊȐȚșȧ
șȖȖȉȡȍȕȐȍ [ǶȠȐȉȒȈ ȒȈȘȚȣ ȗaȔȧȚȐ]

ǵȈșȚȘȖȑȒȐ (  

)

ǷȘȖȐȏȖȑȌȍȚ ȊȖȏȊȘȈȚ Ȓ ȕȈșȚȘȖȑȒȈȔ ȗȖ țȔȖȓȟȈȕȐȦ Ȋșȍȝ
ȔȍȕȦ Ȑ ȜțȕȒȞȐȑ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ. ǷȘȐ ȥȚȖȔ ȊȣȉȘȈȕȕȣȍ
ȌȈȚȈ, ȊȘȍȔȧ, ȧȏȣȒ Ȑ ȚȐȗ ȊȣȝȖȌȕȖȋȖ ȊȐȌȍȖșȐȋȕȈȓȈ
ȖșȚȈȕțȚșȧ ȉȍȏ ȐȏȔȍȕȍȕȐȧ.

 -  ǹțȉȔȍȕȦ

 [ǬȈ] : 

 

ȖȚȒȘȖȍȚșȧ ȖȒȕȖ
ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȍȕȐȧ
ȊȣȉȖȘȈ. ǪȣȉȍȘȐȚȍ

[ǬȈ], Ȑ ȗȘȖȐȏȖȑȌȍȚ
ȊȖȏȊȘȈȚ Ȓ ȕȈșȚȘȖȑȒȈȔ
ȗȖ țȔȖȓȟȈȕȐȦ.

 [ǵȍȚ]* :  ȊȖȏȊȘȈȚȈ Ȓ ȕȈșȚȘȖȑȒȈȔ

ȗȖ țȔȖȓȟȈȕȐȦ ȕȍ ȗȘȖȐȏȖȑȌȍȚ.

ǰȕȐȞȐȈȓȐȏȈȞȐȧ

ɇɚɡɚɞ

ɍɫɬɚɧ.

ɋɛɪɨɫ

Ⱦɟɧɶ&ɱɚɫ  

:ȼɵɤɥ.

ɑɚɫɨɜɨɣ ɩɨɹɫ :London

ʋ ɮɚɣɥɚ  

:ɋɟɪɢɹ

ȼɩɟɱɚɬɵɜ  

:ȼɵɤɥ.

Ɏɨɪɦɚɬɢp

Ⱥɜɬɨɦ. ɨɬɤɥɸɱ. :3 

ɦɢɧ

Ⱦɚ

ɇɟɬ

ɇɚɡɚɞ

ɍɫɬɚɧ.

ɋɛɪɨɫ

Ⱦɟɧɶ&ɱɚɫ  

:ȼɵɤɥ.

ɑɚɫɨɜɨɣ ɩɨɹɫ :London

ʋ ɮɚɣɥɚ  

:ɋɟɪɢɹ

ȼɩɟɱɚɬɵɜ  

:ȼɵɤɥ.

Ɏɨɪɦɚɬɢp

Ⱥɜɬɨɦ. ɨɬɤɥɸɱ. :3 

ɦɢɧ

Ⱦɚ

ɇɟɬ