poc.ce Компактный камера Samsung ST70

Страница: 61 из 109

background image

60

Ǫȣ ȔȖȎȍȚȍ ȕȈșȚȘȖȐȚȤ ȧȘȒȖșȚȤ ǮDz-ȌȐșȗȓȍȧ.
 - ǹțȉȔȍȕȦ: [ǨȊȚȖ]*, [ǺȍȔȕȍȍ],

[Hopma], [ǹȊȍȚȓȍȍ]

ȇpȒocȚ.ȌȐcȋȗȓeȧ

ǪȣȉȍȘȐȚȍ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȉțȌȍȚ ȖȚȖȉȘȈȎȈȚȤșȧ ȕȈ
ǮDz-ȌȐșȗȓȍȍ șȘȈȏț ȗȖșȓȍ ȊȒȓȦȟȍȕȐȧ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȣ.
 -  ǹțȉȔȍȕȦ: [ǪȣȒȓ.]*, [dzȖȋȖȚȐȗ],

[ǰȏȖȉȘ.ȗȖȓȤȏ.]

 -  Ǫ ȔȍȕȦ [ǰȏȔȍȕȐȚȤ ȘȈȏȔȍȘ]

șȖȝȘȈȕȐȚȍ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ,
ȊȣȉȘȈȕȕȖȍ Ȍȓȧ ȏȈșȚȈȊȒȐ, ȒȈȒ

[ǯȈșȚȈȊȒȈ].

 -  ǫȘȈȜȐȟȍșȒțȦ ȏȈșȚȈȊȒț

ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ țȌȈȓȐȚȤ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȔȍȕȦ [ǻȌȈȓȐȚȤ] ȐȓȐ

[ǼȖȘȔȈȚȐp].

 -  ǷȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȤșȒȐȍ ȋȘȈȜȐȟȍșȒȐȍ ȏȈșȚȈȊȒȐ ȉțȌțȚ

țȌȈȓȍȕȣ, ȍșȓȐ ȊȣȉȘȈȚȤ ȔȍȕȦ [ǹȉȘȖș].

ǫȘȈȜȐȟȍșȒȈȧ ȏȈșȚȈȊȒȈ

ǭșȓȐ ȗȍȘȍȌ ȚȍȔ ȒȈȒ șȌȍȓȈȚȤ șȕȐȔȖȒ ȊȒȓȦȟȐȚȤ ȉȣșȚȘȣȑ ȗȘȖșȔȖȚȘ,
ȖȚșȕȧȚȖȍ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ ȉțȌȍȚ ȖșȚȈȊȈȚȤșȧ ȕȈ ǮDz-ȌȐșȗȓȍȍ Ȋ
ȚȍȟȍȕȐȍ ȊȘȍȔȍȕȐ, ȊȣȉȘȈȕȕȖȋȖ Ȋ ȔȍȕȦ [ǩȣșȚȘ.ȗȘȖșȔȖȚȘ] ǼțȕȒȞȐȧ
ȉȣșȚȘȖȋȖ ȗȘȖșȔȖȚȘȈ ȌȖșȚțȗȕȈ ȚȖȓȤȒȖ Ȋ ȘȍȎȐȔȈȝ ȜȖȚȖșȢȍȔȒȐ.
 -  ǹțȉȔȍȕȦ

 [ǪȣȒȓ.] :  

ȜțȕȒȞȐȧ ȉȣșȚȘȖȋȖ
ȗȘȖșȔȖȚȘȈ ȊȣȒȓȦȟȍȕȈ.

 [0.5 șȍȒ.]*, [1 șȍȒ.], [3 șȍȒ.]

: ȖȚșȕȧȚȖȍ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ

ȉțȌȍȚ ȗȖȒȈȏȈȕȖ ȕȈ
ȌȐșȗȓȍȍ Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ
ȊȣȉȘȈȕȕȖȋȖ ȊȘȍȔȍȕȐ.

ǩȣșȚȘȣȑ ȗȘȖșȔȖȚȘ

ǷȘȐ ȊȣȉȖȘȍ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ ǪDzdz Ȋ ȔȍȕȦ [ȅȕȍȋȘȖșȉȍȘȍȎ.]
ǮDz-ȌȐșȗȓȍȑ ȊȣȒȓȦȟȈȍȚșȧ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐ, ȍșȓȐ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȈ
ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋ ȉȍȏȌȍȑșȚȊȐȐ Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ ȏȈȌȈȕȕȖȋȖ ȊȘȍȔȍȕȐ.
 - ǹțȉȔȍȕȦ

 [ǪȣȒȓ.]* :  ȊȣȒȓȦȟȍȕȐȧ ǮDz-ȌȐșȗȓȍȧ

ȕȍ ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ.

 [ǪȒȓ.] : 

ǭșȓȐ ȜȖȚȖȒȈȔȍȘȈ
ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋ ȉȍȏȌȍȑșȚȊȐȐ
Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ ȏȈȌȈȕȕȖȋȖ
ȊȘȍȔȍȕȐ (ȖȒȖȓȖ 30 ș),
ȖȕȈ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐ
ȗȍȘȍȝȖȌȐȚ Ȋ ȘȍȎȐȔ ȥȕȍȘȋȖșȉȍȘȍȎȍȕȐȧ (ȕȈȟȐȕȈȍȚ
ȔȐȋȈȚȤ ȐȕȌȐȒȈȚȖȘ șȖșȚȖȧȕȐȧ).

Ä ǴȍȕȦ [ȅȕȍȋȘȖșȉȍȘȍȎ.] ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ ȕȈșȚȘȖȐȚȤ Ȋ

ȘȍȎȐȔȍ ȊȖșȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ.

ǬȐcȗȓ:ȥȕepȋocȉ

ǬȐșȗȓȍȑ ( 

 )

ɇɚɡɚɞ

ɍɫɬɚɧ.

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɣ 

:ȼɤɥ.

Ɂɚɫɬɚɜɤɚ 

:ȼɵɤɥ.

əɪɤɫɬɶ ɞɢɫɩɥ 

:Ⱥɜɬɨ

Ȼɵɫɬɪ.ɩɪɨɫɦɨɬɪ :0.5ɫɟɤ.

ɗɧɟɝɪɨɫɛɟɪɟɠ. :ȼɵɤɥ.

Language :Ɋɭɫɫɤɢɣ

Ⱥɜɬɨ

Ɍɟɦɧɟɟ

ɇɨɪɦɚ

ɋɜɟɬɥɟɟ

ɇɚɡɚɞ

ɍɫɬɚɧ.

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɣ 

:ȼɤɥ.

Ɂɚɫɬɚɜɤɚ 

:ȼɵɤɥ.

əɪɤɫɬɶ ɞɢɫɩɥ 

:Ⱥɜɬɨ

Ȼɵɫɬɪ.ɩɪɨɫɦɨɬɪ :0.5ɫɟɤ.

ɗɧɟɝɪɨɫɛɟɪɟɠ. :ȼɵɤɥ.

Language :Ɋɭɫɫɤɢɣ

ȼɵɤɥ.
0.5 ɫɟɤ.
1 ɫɟɤ.
3 ɫɟɤ.

ɇɚɡɚɞ

ɍɫɬɚɧ.

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɣ 

:ȼɤɥ.

Ɂɚɫɬɚɜɤɚ 

:ȼɵɤɥ.

əɪɤɫɬɶ ɞɢɫɩɥ 

:Ⱥɜɬɨ

Ȼɵɫɬɪ.ɩɪɨɫɦɨɬɪ :0.5ɫɟɤ.

ɗɧɟɝɪɨɫɛɟɪɟɠ. :ȼɵɤɥ.

Language :Ɋɭɫɫɤɢɣ

ȼɵɤɥ.

ȼɤɥ.

ȼɵɯɨɞ

ɇɚɡɚɞ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɣ 

:ȼɤɥ.

Ɂɚɫɬɚɜɤɚ 

:ȼɵɤɥ.

əɪɤɫɬɶ ɞɢɫɩɥ 

:Ⱥɜɬɨ

Ȼɵɫɬɪ.ɩɪɨɫɦɨɬɪ :0.5ɫɟɤ.

ɗɧɟɝɪɨɫɛɟɪɟɠ. :ȼɵɤɥ.

Language :Ɋɭɫɫɤɢɣ

OFF